Prohlášení Demokratického klubu k zákonu o Institutu pro dokumentaci totality

5 2002 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

    V současné době projednává Poslanecká sněmovna PČR návrh zákona o Institutu pro dokumentaci totality. Posláním Institutu má podle návrhu být dokumentace, vědecké bádání, shromažďování, analýza a poskytování dokumentů a informací oprávněným žadatelům. Půjde o správu, zabezpečení, evidenci a zpracování archivních fondů operativních a vyšetřovacích svazků StB a některých dalších bezpečnostních složek komunistického režimu. Ředitel Institutu má být volen Poslaneckou sněmovnou.
    Demokratický klub vítá tento návrh. Jsme toho názoru, že i když nedávné uzákonění zpřístupnění výše uvedených archivních fondů je důležitým a správným krokem, teprve nestranné a fundované analytické zpracování umožní společnosti jako celku hlouběji pochopit způsob fungování represivních složek totalitního komunistického režimu a vytvoří tak předpoklady pro skutečné vyrovnání se s důležitou oblastí komunistické minulosti jakož i přispěje k minimalizaci pravděpodobnosti její recidivy. Bude obdobou Spolkového úřadu pro podklady Stasi v Německu a Institutu národní paměti v Polsku i organizací s podobným zaměřením v řadě dalších zemích, jejichž aktivity již poskytly cenné výsledky. Podporujeme také zařazení Institutu pod kontrolu Parlamentu ČR; máme za to, že tím lze docílit lepšího zabezpečení archívních fondů, jejich potřebnou vzájemnou propojenost i větší objektivitu výstupů, než při jeho případném zařazení do sféry exekutivní.
    Demokratický klub proto vyzývá poslance a senátory Parlamentu České republiky, aby přijali návrh zákona uvedeného obsahu.
    26. dubna 2002


Za Demokratický klub: Zdeněk Pavlík (předseda), Jan Friedlaender, Radovan Jelínek, Vladimír Šust (členové výkonné rady)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012