Na Rudu Němečka nezapomeneme

11-12 2010 Ostatní česky
obálka čísla

1923 - 2010

Nedávno jsme, bohužel, museli vzít na vědomí, že nás opustil Ing. Rudolf Němeček, který se zasloužil nebývalou měrou o úspěch činnosti krajanských spolků i organizací, obzvláště měsíčníku Zpravodaj.

Narodil se 18. 7. 1923 v Lověšicích, předměstí Přerova. Vystudoval gymnasium a obor elektrotechniky na ČVUT v Praze. Jako elektroinženýr se úspěšné podílel a uplatnil na mnoha projektech v ČSR.

Již od mládí se Ruda angažoval v Sokole, ve studentských spolcích a od r. 1968 v Klubu K 231. V únoru 1948, během studii, se zúčastnil památného pochodu studentů na Pražský hrad, kde se seznámil, tak jako ostatní studenti, s obušky nových komunistických vládců. Odměnou za to mu byl dlouholetý pobyt v Jáchymově.

Před 40 lety, díky ruské okupaci Československa, přišel s manželkou a oběma syny, Pavlem a Tomášem, do Švýcarska. Vzhledem ke své povaze a zaměření se Ruda ihned zapojil aktivně do krajanské činnosti, vedl Sokol Baden a byl několik let župním náčelníkem švýcarského Sokola, kde organizoval mj. nácvik na sokolské slety v zahraničí.

Hned po listopadu 1989 založil se spolupracovníky ve Švýcarsku Občanské fórum s cílem poskytnout pomoc při obnově demokracie v ČSR. Sbírka OF dosáhla bě- hem několika měsíců veliké částky, která byla pro tento účel zaslána do republiky. To však nebyly všechny Rudovy aktivity.

V roce 1990 převzal od tehdejšího redaktora Dr. J. Strnada a od technického vedoucího Ing. J. Hájka měsíčník Zpravodaj, již tehdy nejrozšířenějši exilový časopis, a to zprvu jako administrátor, ale záhy i jako odpovědný redaktor. Tuto funkci a záslužnou činnost zastával Ruda N. téměř 15 let, přičemž se mu podařilo, díky osobnímu angažmá, pracovnímu úsilí a volbě vhodného obsahu zajímavých článků zvýšit a udržet stav předplatitelů na vysokém stupni (přes 1000 abonentů jen ve Švýcarsku a dalších 300 v celém světě). Tyto výsledky zajistily pravidelné a vyrovnané hospodařeni měsíčníku, jeho nezávislost, úspěšné pokračování a další vydávaní.

Během činnosti ve Zpravodaji pamatujeme na povodně na Moravě v r. 1997 i v Čechách v r. 2002, kde Ruda bezodkladně a obětavě zorganizoval v rámci Zpravodaje sbírku postiženým. Tehdy podrobně referoval a osobně navštívil místa škod a postižené, kteří finanční pomoc ze sbírky Zpravodaje obdrželi.

Když před několika lety Ruda Němeček onemocněl, bylo nutné zajistit pokračování jeho redaktorské činnosti. Na to Ruda myslel a připravil včas svého nástupce pro tuto práci. V této souvislosti třeba podotknout, že RN byl ve stálém spojení s většinou českých zahraničních časopisů, obzvláště pak s Českým dialogem, jehož redakčního pojetí si velice vážil.

„Milý Rudo, nikdy na Tebe nezapomeneme. Čest Tvé památce.“

Beseda Svatopluk Čech Zürich
Dr. Jaroslav Olšanský - Ing. Jiří Kraus,
bývalá redakční rada Zpravodaje
(redakčně kráceno)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012