Jak ven z krize naší demokracie?

1-2 2010 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Letošní volební rok staví většinu z nás před nelehké dilema. Podle veřejných průzkumů je drtivá většina voličů nespokojená se současnými politiky. S jejich hulvátstvím, arogancí, nekompetencí a neschopností řídit stát v zájmu nás všech. Proto jsme provedli analýzu příčin, proč nám vládnou, ač nás mají pouze a jenom zastupovat, právě takoví...

Zjištěné množství a závažnost problémů nás přivedly k podezření, že základní problém tkví už v samotném principu takzvané zastupitelské demokracie. Zastupitelská určitě není, protože neexistuje žádný přímý vztah mezi zastoupenými – voliči a zastupujícími – poslanci. A to ani před volbami, ani po volbách. Proto nemůže existovat žádná kontrolní ani korekční zpětná vazba mezi těmito subjekty. Neexistuje ani faktická odpovědnost za hospodaření s veřejnými prostředky, ani za rozhodování o věcech veřejného zájmu. Z toho vyplývá, že korupce, tunelování a další neřádstva nejsou příčinami našich problémů, ale zákonitými důsledky špatně fungujícího systému.

Konkrétní důkazy máme zdokumentovány a připravujeme je k prezentaci veřejnosti. Z analýzy dále vyplývá, že pro zásadní ozdravení společnosti není nutné složitě, zdlouhavě a navíc bez velkého efektu stále řešit stovky jednotlivých konkrétních problémů, jak se o to už mnoho let marně snaží desítky různých ministran, hnutí a iniciativ. Zjevně totiž stačí změnit několik málo systémových nedostatků, které ale fatálně deformují celý náš jinak potenciálně dobrý model demokracie. Naskýtá se zásadní otázka: Má smysl donekonečna řešit důsledky, když neodstraníme příčiny problémů?

Důkaz o proveditelnosti a relativní jednoduchosti uskutečnění nutných změn nám poskytne historická paralela s rokem 1989. Při obdobně nespokojené většině národa jako dnes stačil tehdy k odstranění zdánlivě neodstranitelné nadvlády komunistů jen relativně malý, nenásilný krok. Dnes je situace v mnohém podobná, je podstatně jednodušší a zejména méně nebezpečná. Je třeba se též poučit, že po změně je nutné mít přesně vyjasněny následné kroky.

Dnes, po 20 letech budování reálné pseudodemokracie, jejímž výsledkem je všeobecná blbá nálada a giganticky bobtnající státní dluh, už víme, co je třeba změnit, jaké kroky udělat, jak je řadit za sebou… Ozdravný účinek se dostaví velice brzy. Pokud ovšem pochopíme, že politika ovlivňuje život každého z nás, ať chceme nebo ne. A proto ji můžeme snáze změnit, obdobně jako v roce 1989, společně. Politika se musí dělat eticky a kulturně, na nejvyšší odborné úrovni, pod neustálou přímou kontrolou veřejnosti a bez balastu dávno přežitých ideologických, dnes již bezobsažných klišé. Zkrátka, na úrovni znalostí 21. století.

Co už jsme udělali?

1/ Začátkem března pořádáme konferenci „Odkaz T. G. M. versus naše politická realita“ k 160. výročí narození T.G.M. S poukazem na důraz kladený na morálku a etiku jako předpokladů demokracie prodiskutujeme s dalšími zájemci výsledky naší analýzy a odhalíme skutečné prapříčiny našich problémů. Prokážeme jejich platnost v praxi a navrhneme možné konkrétní kroky k řešení. Konference získala podporu Nadace FORUM 2000 Václava Havla. Mediálními partnery jsou časopis Český dialog – Czech Dialogue a periodikum Direct Democratic EUROVISION Newsletter. Oslovíme další tisk, rozhlas i televizi, a samozřejmě pozveme ty nejdůležitější, veřejnost. Konference má za cíl nejen zhodnotit současný stav naší politiky nahlížený idejemi T. G. M., ale zároveň nastartovat všeobecnou veřejnou diskusi o směřování naší demokracie v blízké i vzdálenější budoucnosti. Ukončení samotné konference proto nebude znamenat ukončení započaté diskuse. Naopak, v diskusi budeme průběžně pokračovat i po jejím skončení formou elektronické komunikace s registrovanými účastníky. Nedořešené otázky budou zpracovány a předány registrovaným účastníkům k vyjádření. Další postup, třeba následné pokračování konference, pak bude zvolen podle odezvy zúčastněných.

2/ Sdružujeme fyzické i právnické osoby (občanská sdružení, malé politické strany ap.) s cílem vytvořit akční svazek všech, kdo chtějí skoncovat s neprůhlednou politikou a jejím konečným důsledkem – blbou náladou jako projevem plíživé krize společnosti. Prvním cílem ke změně je odstranit privilegium, jímž si politické strany (v zákoně o volbách do Parlamentu ČR) vytvořily výchozí předpoklad pro získání monopolu moci. Ten je totiž zřejmě základním problémem naší společnosti. Strany si pro sebe uzákonily privilegium, aby jako jediné subjekty mohly podávat návrhy kandidátů do voleb. A to bez řádného pověření v platné Ústavě. Lze dovodit, že tento stav je v rozporu s článkem 2 Ústavy, který jasně říká, že zdrojem veškeré státní moci je lid. Lid, nikoliv politické strany! Také lze tento stav považovat za kolizní s čl. 19 Ústavy, který zaručuje právo být zvolen každému občanovi ČR, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. Aby občan musel splňovat podmínku být na kandidátku navržen nějakou partají, o tom se Ústava ani slovem nikde nezmiňuje.

Co navrhujeme dál?

Navrhujeme zprůhlednit systém demokracie. Máme navržený a propracovaný volební systém, kde voliči budou svéprávnými občany, poslanci budou mít právně založenou odpovědnost, jejíž nenaplňování umožní rychlý zánik jejich mandátu a vymáhání způsobených škod. Bez monopolu moci zprofanovaných a nezodpovědných politických stran. Není totiž pravdou, že stát je nejhorším hospodářem. Nejhoršími hospodáři s veřejnými prostředky jsou politici, kvůli své nezodpovědnosti a právní nepostižitelnosti!

uvedeného logicky vyplývá, že prvním krokem k ozdravění naší demokracie je nutnost změnit volební zákon a donutit strany vzdát se současného privilegia na určování kandidátů do parlamentních voleb. Průzkum Hospodářských novin (5. 1. 2010) ukázal, že plných 88% respondentů se změnou volebního zákona souhlasí. Obdobný počet lidí (80–84%) je nespokojený se současnou politickou situací. Tak obrovská masa lidu si opět může vydobýt, co jí Ústava zaručuje. Je ovšem nutné toto veřejnosti srozumitelně objasnit, zdokumentovat původ příčin a přesvědčit voliče, že změna je možná. Jsme přesvědčeni, že nastal čas začít novou etapu vývoje naší společnosti, etapu očistné méněsametové evoluce! Pokud se toto povede, pak text známé písně „Jednou bude líp, jednou bude líp…“ se v malé české kotlině může stát všední realitou už velmi brzy.

Tuto iniciativu zaštiťuje Občanské sdružení SPOLEČNOST 21, společnost pro 21. století!

Vážení příznivci nové průhledné a kulturní politiky!

Zveme Vás tímto k účasti na zmíněné konferenci „Odkaz T. G. M. versus naše politická realita“, která bude prvním milníkem na cestě změny. Chcete-li se jí aktivně zúčastnit jako diskutující se svým vlastním příspěvkem, ozvěte se nám pokud možno do konce ledna!

Další informace naleznete na www.spolecnost21.cz, přímý kontakt na info@spolecnost21. cz.

Občanské sdružení
SPOLEČNOST 21
Plzeňská 103
360 01 Karlovy Vary
www.spolecnost21.cz
info@spolecnost21.cz
tel. 355 321 341, 776 020 237

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012