SVU založila zvláštní studijní fond

4-5 2005 Ostatní česky
obálka čísla

Československá společnost pro vědy a umění (SVU) si již nějakou dobu láme hlavu nad žalostným stavem českých a slovenských archivních materiálů v Americe. Ačkoli některé z těchto materiálů jsou uloženy v existujících archivech, většina dokumentů je stále v soukromých rukou. Jejich majitelé si často neuvědomují jejich historickou hodnotu a důsledkem je, že mnohé z těchto cenných materiálů se zničí nebo ztratí. Proto SVU ve spolupráci s velvyslanectvími České republiky a Slovenské republiky uspořádala v listopadu 2003 ve Washingtonu D.C. „Pracovní konferenci o českých a slovenských archivních materiálech a jejich záchraně“.

Konference byla velkým úspěchem. Zúčastnili se jí archiváři z čelných archivních institucí po obou stranách Atlantiku, historici a samozřejmě představitelé etnických komunit reprezentující české a slovenské obce v USA a v Kanadě. Nebylo to pouhé setkání typu „ukaž se a pověz“ jak tomu na většině konferencí bývá, nýbrž skutečně pracovní setkání, kde byly problémy prezentovány, debatovány a hledala se řešení. Výsledkem konference byla jednomyslná shoda účastníků zahájit koordinované úsilí směřující k uchování českých a slovenských dokumentů a jiných memorabilií pro budoucnost, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Tento cíl je samozřejmě reálný a dosažitelný pouze za spoluúčasti a spolupráce celé české a slovenské komunity v USA a v Kanadě. Mechanismus spolupráce již existuje v podobě nedávno vytvořené Komise národního dědictví (National Heritage Commission), sestávající z významných českých etnických organizací v Americe.

Několik konkrétních doporučení konference již bylo realizováno, včetně ustavení nové střechové organizace zvané „České a slovenské archivní konsorcium“ (anglickou zkratkou CSAAC), která sdružuje čelné instituce uchovávající takové materiály. Oficiální internetovou stránku konsorcia – České a slovenské americké archiválie – spravovanou péčí SVU, je možné navštívit na adrese http://www.svu2000.org/archivalia/index.htm.

Další doporučení konference spočívalo v přípravě provizorního Adresáře českých a slovenských archivních materiálů v Americe. Díky úsilí SVU, která provedla souhrnný průzkum této problematiky, a kterou mám to potěšení řídit, takový adresář již existuje. Jak bylo dříve oznámeno, adresář byl zveřejněn před několika měsíci, pod titulem Czechoslovak American Archivalia (Československé americké archiválie) péčí Centra pro československé exilové studie Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Je to dvousvazkové dílo, které bylo k nahlédnutí všem na výstavce nových knih na nedávné konferenci SVU na Floridě. Jde o přehled ve Spojených státech uchovávaných archivních materiálů a fondů knihoven vztahujících se na emigranty a exulanty z území bývalého Československa, i relevantních fondů pojednávajících o zemi jejich původu. První svazek obsahuje informace o archivních institucích americké vlády, univerzitních sbírkách, sbírkách ve veřejných muzeích a knihovnách, o sbírkách etnických a dalších kulturních organizací. Druhý svazek zahrnuje osobní dokumentaci a sbírky, včetně informací o významných osobnostech, kromě méně známých jednotlivců, emigrantů a exulantů, kteří se vyznamenali ve veřejném životě a v profesích. Je to nepostradatelný zdroj informací pro akademické pracovníky a studenty.

Jedna z hlavních nevyřešených otázek, s kterou přišla zmíněná Pracovní konference o českých a slovenských archiváliích, byl nedostatek prostředků na přípravu inventářů existujících archivních sbírek a na to, aby akademičtí pracovníci a studenti mohli v archivech bádat. Proto SVU, která nedávno uložila své archivy ve Výzkumném středisku historie přistěhovalectví na Minnesotské university (University of Minnesota´s Immigration History Research Center, IHRC), využila příležitosti floridské konference SVU k oznámení o založení zvláštního českého a slovenského archivního studijního fondu v IHRC. Měl jsem ve své funkci prezidenta SVU potěšení předat šek na 10 tisíc dolarů řediteli Střediska Prof. Rudolfu Vecolimu na banketu, jehož se zúčastnilo na tři sta lidí, včetně zástupců českého a slovenského velvyslanectví a dalších hodnostářů z České a Slovenské republiky a několika představitelů české a slovenské komunity.

Je na místě doufat, že příklad SVU bude dostatečně silný na to, aby inspiroval české a slovenské organizace ke spoluúčasti na tomto významném a šlechetném úsilí. Až Fond dosáhne hodnoty 25,000 dolarů, Minnesotská univerzita začne přispívat vlastními penězi v hodnotě odpovídající ostatním darům. Krátce před tím, než jsem vystoupil na řečnickou tribunu, abych oznámil dar SVU, mě potěšil Prof. Jan Hird Pokorny slibem učiněným jménem Amerického fondu pro Československou pomoc (American Fund for Czechoslovak Relief AFCSR), že v příštím roce věnují IHRC podobnou sumu.

Chceme, aby to naši členové vzali na vědomí v naději, že budou přispívat dodatečnými dary, tak aby fond mohl narůstat a stal se důležitým finančním zdrojem, který by studentům a akademickým pracovníkům z ČR a SR stejně jako ze Spojených států umožňoval seriozní badatelskou práci v našich archivech a v IHRC. Zároveň vyzýváme naše členy a etnické organizace, aby se postarali o uložení svých archivních materiálů v IHRC a podobných archivních institucích a tím tyto materiály uchovali pro budoucnost.

Mila Rechcigl
Prezident SVU

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012