Bydliště

Olga Szymanská 2 2018 Kultura česky

Bydliště: panelové sídliště/Plány, realizace, bydlení 1945–1989

Obsáhlá výstava přibližuje historii vybraných sídlišť v České republice a také společenské, politické, kulturní a ekonomické souvislosti, doprovázejících jejich vznik. Je vyvrcholením výzkumného a výstavního projektu Panelová sídliště v České republice zv. "Paneláci" jako součást městského životního prostředí.

 

Projekt

Probíhal v letech 2013–2017, kdy tým badatelů zkoumal sedmdesát tři českých sídlišť z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografii obyvatel a možnostem památkové ochrany. Tato sídliště totiž představují důležitý fenomén urbanistický, architektonický i historický. Přestože byla nejtypičtější a nejrozšířenější formou hromadné bytové výstavby 50. až 80. let a dnes na sídlištích žijí téměř tři miliony obyvatel naší země, výzkum jejich významu a sociokulturní role je v počátcích. Po období jednostranné kritiky a odmítání jsme dnes svědky vzrůstajícího zájmu o toto téma mezi odborníky i mezi veřejností.

„Na výstavě v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze bychom chtěli ukázat, že všechna sídliště nejsou stejná, nemusí to být nutně monotónní shluky budov, mají svou minulost, současnost i budoucnost a často za nimi stojí konkrétní autorský záměr,“ říká vedoucí projektu Paneláci Lucie Skřivánková. O architektonickou podobu výstavy se postaral Tomáš Džadoň, který se tématu sídlišť ve své tvorbě dlouhodobě věnuje. Autorem grafického řešení je Štěpán Malovec.

Fáze

Výstava sleduje výstavbu sídlišť v českých zemích od jejích počátků v šesti fázích.

První-Dřevní /40. let minulého století zastupují především tzv. protosídliště, stavěná ještě klasickou zděnou technologií, ale využívající již prefabrikované prvky a také principy funkcionalistického urbanismu. Ve druhé-Socialistického realismu /50. let se dle sovětské doktríny stavěly zděné i první panelové domy s historizujícími fasádami, uspořádané do symetrických kompozic. Třetí-Pionýrská /druhé půle 50. a začátku 60. let byla ve znamení experimentů s panelovými technologiemi, které vyústily v první celostátně rozšířené konstrukční systémy řad G, o něco později T-0-B. Zde je věnována pozornost prvnímu panelovému domu G 40 ve Zlíně s dokončením roku 1954. Ve fázi čtvrté-Krásné /60. let vznikaly díky uvolněnějším politickým poměrům architektonicky i urbanisticky nejzdařilejší soubory s jedinečnou identitou, širokým spektrem občanské vybavenosti a obytnými kvalitami veřejného prostoru. Utužení režimu během normalizace 70. let se v sídlištní výstavbě promítlo do fáze páté-Technokratické, kdy byla architektura ve vleku požadavků na kvantitu a finanční úspory. Poslední fáze šestá-Pozdní krásná a postmodernistická sídliště /80. léta vyrůstá z kritiky nelidského prostředí obřích obytných souborů předcházející etapy. Architekti se navzdory politickým tlakům snažili realizovat sídliště dle humanistických plánů z 60. let či se přikláněli k postmoderně. Výstavu ukončuje stručné připomenutí fenoménu „humanizace“ panelových domů s jejich odbornou reflexí v současnosti.

 

Návštěvníkům

Fáze výstavy jsou představeny plány, modely, dobovými fotografiemi - vše zapůjčily přední sbírkové instituce i soukromé sbírky, dále divácky přístupnými demografickými grafy. Kontext dokresluje bohatý výběr z výtvarného umění, bytové kultury a designu pro interiér a zároveň modely exteriérových plastik, sídliště zkrášlujících. Návštěvník získá přehled o výstavbě, konstrukčních soustavách či dobových ekonomických, společenských a kulturních podmínkách i technických možnostech ve stavebnictví.

Bohatý doprovodný program zahrnuje cyklus přednášek, který laické i odborné veřejnosti poskytne vhled do tématu a blíže představí konkrétní příklady panelových sídlišť, dále dílny pro rodiny i veřejnost, komentované prohlídky s kurátory i lektory. Především školním skupinám jsou k dispozici pracovní listy, které provedou výstavou, seznámí se základními pojmy a vybídnou k zamyšlení nejen nad otázkou, co je to vlastně panelák.

Ve všech krajských městech u nás probíhaly exteriérové výstavy Příběh paneláku a vznikla specializovaná mapa sídlišť, přístupná pod heslem panelaci.cz. Vyšly krásné publikace: katalog sídlišť Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích i s anglickou variantou, druhá v podobě malé monografie Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989 a kniha Paneláci 3. Na výstavě lze listovat i mnoha dobovými katalogy a knihami předních českých architektů.

Výstavu Bydliště: panelové sídliště/Plány, realizace, bydlení 1945–89 v UMPRUM museu v Praze - do 20. května důstojně doplňuje expozice Bydlet spolu/České kolektivní domy v Muzeu umění v Olomouci - do 18. 2. a Paneland/Největší československý experiment v Moravské galerii v Brně – do 18. 3. 2018.

 

osa

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012