Dům zahraniční spolupráce a časopis Krajina češtiny

-top- 9 2016 Naši ve světě česky

 

 

Dům zahraniční spolupráce (dále též jen DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Dům zahraniční spolupráce má za sebou více než třicetiletou historii. Svoje původní poslání, pro které byl založen - zajišťování studijních a výzkumných pobytů oficiálně nominovaných stipendistů na základě mezinárodních smluv a činnosti s tím spojené, si stále uchovává, i když svůj název několikrát drobně obměnil.

Nejdéle byl znám pod názvem Dům zahraničních služeb a největšího rozšiřování aktivit se dočkal ve 21. století. Kromě pověření administrací Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, programu AKTION Česká republika – Rakousko a programu CEEPUS (Středoevropský výměnný program pro vysoké školy) se jeho významnou součástí stala v roce 2007 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Tehdy začalo třetí období vzdělávacích programů Evropské unie a s ním vznikl Program celoživotního učení, který navázal na své předchůdce, programy Socrates a Leonardo da Vinci. S Programem celoživotního učení (Lifelong learning programme – LLP) vznikla NAEP, která se z pověření MŠMT stala součástí DZS. NAEP koordinuje evropské vzdělávací programy v České republice a ve svěřených oblastech zprostředkovává čerpání prostředků EU.

Díky nárůstu aktivit se sjednotila organizační struktura DZS prostřednictvím organizačních složek - odborů. Vznikly dva odbory, které v sobě zahrnují tradiční agendu a jsou zaměřeny na chod celého Domu: Odbor koordinační (včetně organizačního oddělení a ubytovacího zařízení Rezidence Dlouhá 17) a Ekonomický. Další odbory byly nazvány a rozčleněny především podle cílových skupin, na které se svěřené programy zaměřují: Odbor primárního vzdělávání, odborného vzdělávání, bilaterálních a multilaterálních programů, terciárního vzdělávání a celoživotního vzdělávání.

 

Aktivity Domu zahraniční spolupráce se i nadále rozšiřují. V neposlední řadě převzal DZS v roce 2012 část aktivit zanikajícího Ústavu pro informace ve vzdělávání a v říjnu 2013 se k DZS přičlenila Národní agentura Mládež a Eurodesk.

K 1. říjnu 2013 získal Dům zahraniční spolupráce svůj nynější název (původně Dům zahraničních služeb) a tím lépe vystihl svoji oblast působení.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) se z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podílí na realizaci usnesení vlády České republiky ze dne 13. května 2015 č. 348 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020, zahrnující dvě části: Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury. Primárním cílem je i nadále šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi České republiky.


V rámci výše uvedeného usnesení je umožněno vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce (univerzity) a vysílání učitelů k českým krajanským komunitám v zahraničí.

Aktuálně je otevřeno ve 25 zemích čtyř kontinentů (Evropa, Asie, Afrika, Amerika) celkem 40 lektorátů a ke krajanským komunitám do zahraničí je vysláno celkem 14 učitelů, a sice do Evropy, Jižní i Severní Ameriky a Austrálie/Nového Zélandu.

 

Krajanský vzdělávací program taktéž zahrnuje každoroční pořádání čtyřtýdenního kurzu českého jazyka pro krajany (60 účastníků) a dvoutýdenního kurzu metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů (20 účastníků).

Kromě uvedených aktivit mohou být na veřejné vysoké školy v České republice přijati studenti-krajané tak, aby jejich studium zahrnovalo 30 semestrů, a na našich středních školách mohou studovat až tři studenti z rumunského a srbského Banátu.

 

V rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí je vydáván elektronický časopis Krajiny češtiny.

V červenci tohoto roku vyšlo již jeho osmé číslo. Časopis vychází vždy v červenci a to u příležitosti každoročního setkávání učitelů u krajanů a lektorů.

Časopis je komunikační platformou ke sdílení informací, metod a přístupů k výuce češtiny pro učitele u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích, pro zájemce o výuku češtiny v cizině, vítány jsou i příspěvky od ostatních zájemců o problematiku výuky češtiny v cizině.

 

DZS realizuje projekt Češi ve světě, příběhy, na němž se zatím podílely učitelky češtiny u krajanů v Jižní Americe a USA.

(O tomto projektu více v zítřejším příspěvku.)

Více na www.dzs.cz

 

-top-

Foto: Sídlo DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012