Císař Karel IV. 1316 – 2016

Olga Szymanská 5 2016 Kultura česky

 

Národní galerie v Praze a Dům bavorských dějin ve spolupráci s Vědeckým centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy při univerzitě v Lipsku připravily výjimečnou česko-bavorskou výstavu k 700. výročí narození Karla IV. Prezentuje mimořádné památky kultury a umění doby jeho panování. Jaké úhly pohledu nabízí?

 

Portrét

Císař Karel IV. byl politicky cílevědomý a prozíravý panovník, neboť k prosazování cílů pro rozkvět území svého království i cílů vlastních neváhal užívat diplomacie a taktiky, včetně lsti. Jako smělý nositel myšlenek a jejich realizátor, i mecenáš využíval výtvarné umění a architekturu k promyšlené koncepci a propagaci svého císařského majestátu. Toť nezaměnitelné rysy jeho vlády, jím samým hojně a dobře užívané a praktikované. Dynamika jeho lidského portrétu musela kromě pozitivních stránek zákonitě nést i stránky stinné. Od dobových pozorovatelů dopadala na jeho hlavu, zatíženou více korunami, nejedna kritika. A sám Karel nebyl nijak pohledný: obličej s téměř kosím nosem a špičatou bradou a se šrámy i ranou v lícní kosti měl maskován plnovousem, a ze zranění i po, na tehdejší dobu nejlepší, operaci si nesl trvalé tělesné následky. I přes uvedené skutečnosti se stal v portrétech, pochopitelně tvůrci vylepšovaných, snad nejčastěji zpodobňovaným vladařem v dějinách středověké Evropy. A později naplnil představu o ideálním panovníkovi a velké osobnosti evropských politických a kulturních dějin. Napadne nás, proč?

 

Odkaz

Jako Král vzdělaný – Rex litteratus zanechal s učenci svého dvora obsáhlé literární dílo, včetně svého životopisu Vita Caroli. Odkazy v něm na dobré mravy a jejich dodržování předurčují Karla za Krále moudrého – Rex sapiens. Tím jej zároveň morálně vyzdvihují do pozice vládce, ustaveného z Boží milosti, tj. Krále zbožného – Rex pius. A jako král zde splňuje roli vůdce nejen vojska rytířského, ale pro svou moudrost, učenost a ctnosti současně i roli vůdce vojska duchovního. Jeho odkaz až ke starozákonnímu Davidovi poukazuje na spravedlnost vlády – Rex iutus. S důrazem k docílení pravého království, a to rozvojem osobního ctnostného života, prostoupeného pílí a spravedlností pro svěřená území, volností ducha pro myšlení a zbavování se svých neřestí. Závěr literárního díla nese myšlenku: panovník, podněcující veškeré aktivity vedoucí k dosažení tohoto stavu se stává vpravdě Králem mírotvorným – Rex pacificus. Naplňováním celkového odkazu a skloubením s prozíravostí svých vhledů v reálném panování a se všestrannou kulturností a rozhledem dokázal Karel IV. přesvědčit tehdejší svět, že právě on je tím vyvoleným na trůně.

 

Kontext

Expozice ve Valdštejnské jízdárně na pozadí dobových kulturně-historických souvislostí a událostí, k nimž ve století Karla IV. patřily například i klimatické změny, povodně, hladomory, morové epidemie a další, představuje obdivuhodný rozkvět karlovského umění a architektury. Aktuálními přesahy nás vede k zamyšlení, jak byl život na císařském dvoře odtržen od reality všedního dne, jak byl Karel IV. vnímán, jakou roli hrálo umění ve službách jeho politiky. Odpovědi lze hledat prostřednictvím sto sedmdesáti exponátů uměleckých a uměleckořemeslných oborů, kulturně-historických a archivních dokumentů z více nežli sta předních evropských a amerických muzeí, církevních a soukromých sbírek. Z uměleckých činů císaře a význačných umělců doby, ať již místem jejich vzniku byla Praha, Norimberk, Cáchy, Frankfurt či jiná centra Svaté Říše římské. Jsou zde prezentovány s inspiračními předlohami byzantského, italského a francouzského původu, včetně vzácné koruny Karla IV. z Cách.

 

Navíc

Zahájení pražské výstava je naplánováno přesně v den sedmistého výročí narození Karla IV. - 14. května. V jeho stopách a duchu probíhá i obsáhlý zajímavý mezinárodní program doprovodných aktivit po dobu konání obou částí v Praze i v Norimberku. Lze navštívit řadu výstavních projektů v partnerských muzejních institucích v Čechách a v Bavorsku, vydat se po stopách Karla IV. lokalitami, spojenými s jeho životem a obdivovat památky karlovské architektury a umění v původním prostředí. Nedílnou součástí jsou vědecká sympozia, dílny, divadelní a hudební představení na obou stranách zemské hranice.

 

Výstava ve Valdštejnské jízdárně v Praze otevřena do 25. září 2016.

Otevírací doba: květen – červen 9.00–18.00 hod., červenec – srpen 10.00–19.00 hod., září: 9.00–19.00 hod. / otevřeno denně i v pondělí.

 

Výstava pokračuje v Germanisches Nationalmuseum v Norimberku - od 20. října 2016 do 5. března 2017.

 

 

Olga Szymanská


 

Obrázek: Trůnící Karel IV. se znaky svých čtyř žen, Norimberk, kolem 1430, malba na pergamenu, Berlín, Staatliche Museen – Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012