Můj kamarád Ray

Eva Střížovská 2 2016 Naši ve světě česky

Narodil se v městečku West v Texasu před 86 lety. Jeho otec byl kovářem. Dnes je z jeho dílny muzeum, které samozřejmě vytvořil jeho syn Raymond Snokhous. Ten „samozřejmě“ vytvořil tisíce dalších užitečných věcí. Na studie sice nebylo v době jeho dětství moc peněz, ale protože byl dobrý ve sportu, škola ho doporučila a podpořila k dalšímu studiu. Vystudoval právnickou akademii a stal se žádaným advokátem. Mezitím byl navelen do korejské války. Tam si částečně poškodil sluch. „Víš Evo, jak to kolem mě bouchalo,“ vysvětloval, když jsme jeli autem a on si pouštěl oblíbenou hudbu (české kapely) dost nahlas.

Stal se honorárním konzulem pro Texas. Když se podíváte na mapu, pochopíte, že to byla práce na ohromném kusu země. A vykonával tu dobrovolnickou práci poctivě až do loňska. Byla jsem svědkem nesmyslů, které na něm různí Češi, žádající všelijaké služby, žádali.  Několikrát mi dal telefon do ruky a musela jsem mu tlumočit, protože oni po třeba dvanáctiletém pobytu v USA neuměli anglicky!!!  On sice po svém tatínkovi uměl česky docela dobře, ale přece jen tomu uspěchanému chlapíkovi, který chtěl, aby mu zařídil občanství, i když je tu vlastně dvanáct let načerno, moc nerozuměl. A přece to dělal rád a pomohl, jak mohl.

Za manželku měl Clarici (její maminka přišla z Jižních Čech před mnoha lety a byla malířkou), o které já říkám, že je jedním z andělů na zemi. Milovala jsem je oba a jsem hrdá, že je mohu zvát svými přáteli. Bydlela jsem u nich ve Westu, jezdili jsme spolu po USA a potkávali jsme se i v Česku téměř každý rok, když sem přijížděli. Byli, jako vychovaní katolíci, sponzory několika kostelů v Čechách i na Moravě, a i jiných. Nelze na tomto malém prostoru napsat všechno, co mi přichází na mysl o těch úžasných lidech, z nichž jeden – Raymond se rozhodl 26. února odejít do nebe za svými blízkými.

Měla jsem to štěstí, že jsem ještě za jeho života napsala a vydala tři knížky, kde ho mám „jako na dlani“ jak v textech tak i v obrázcích. Texas I., Texas II. A Velké pláně (všechny tři knížky jsou česko-anglické, resp. americké).

Sbohem Raymonde, můj drahý kamaráde!

Eva Střížovská

 

Na snímku je Raymond  a Clarice

--------------------------

 

My friend Ray

He was born in the town of West, Texas, 86 years ago. His father was a blacksmith. Today his workshop serves as a museum created by no other than his son Raymond Snokhous who, of course, created thousands of other useful things. There was not much money for education when he was a boy but as he was an excellent sportsman the school recommended him and encouraged his further studies. He graduated from law school and became a sought-after lawyer. In the meantime, he was drafted into the Korean war. That was where his hearing got damaged. "Do you know how it banged all around me, Eva?!", he explained when we drove somewhere and he had his favourite music (Czech bands) turned up "quite loud".

He became the Honorary Consul for Texas. When you look at the map you'll understand it was a job on a huge piece of land. And he did it voluntarily and conscientiously until last year. I was witness to the nonsense various Czech people used to ask him, all sorts of favours. Several times he would put the phone in my hand and I had to interpret because they couldn’t speak English, not even after, say, 12 years of living in the country!! He could speak Czech quite well, thanks to his father, but found it difficult to understand that quick-talking chap who wanted him to arrange citizenship for him although he's been here illegally for twelve years. He still did it with pleasure and tried to help in any way he possibly could.

He was married to Clarice whom I call an angel on Earth (her mum had come from South Bohemia years ago and was a painter). I loved them both and I am proud to be able to call them my friends. I stayed with them in West, we travelled across the USA together and met in the Czech Republic practically every year when they came here. Having been brought up as Catholics they were sponsors of a number of churches in Bohemia and Moravia, and others, too. It is impossible to express, in such a small space, everything that comes to mind about those wonderful people, one of whom - Raymond - decided, on February 26, to depart to heaven to be with his loved ones.

I was lucky enough to have written and published three books while he was alive where he'll always be close to me, in text and pictures. Texas I., Texas II. and The Great Plains - all three are Czech-English, or rather Czech-American.

Good bye Raymond, my dear friend!

Eva Střížovská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012