OBČANSKÁ ÚSTAVA

3 2015 Ostatní česky

 

<www.pdemokracie.ecn.cz>


Hlasujme o ústavě!

 

Mají mít v demokracii občané právo napsat a odhlasovat v referendu svou vlastní ústavu?

 

 

Navrhovatelé Občanské Ústavy:

Dr. Jiří Polák (původní HzPD)

Vychází z původní verze návrhu OU HzPD <www.pdemokracie.ecn.cz>  Hlavní principy:

Pro vytvoření legitimní Občanské Ústavy byla vzata jako základ nynější ústava schválená jen parlamentem, to jest velkými politickými stranami. Po formální stránce je tato ústava vyhovující, poněvadž byla sestavena právníky a odpovídá evropskému standardu. Je však pro občany ČR nepřijatelná, protože dává moc do rukou politickým stranám, místo občanům. Citujeme: Lid je zdrojem veškeré státní moci. (Vykonává ji prostřednictvím politických stran.) To je nesmysl. Je-li lid zdrojem veškeré státní moci, nemůže nikdo lidu předpisovat jakým způsobem má moc vykonávat. Proto navrhujeme tuto formulaci: Vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (Tímto způsobem upravujeme i jiné pasáže, kde nynější ústava dává moc politickým stranám místo lidu. Tedy: Pasáže, které chceme změnit, dáváme do závorky a námi navržené pasáže tiskneme tučným písmem.) Text této Občanské Ústavy lze rovněž číst v knížce Přímá demokracie pro Českou republiku.

 

 

Nový, přepracovaný návrh této ústavy – hlavní principy:

1. Aby byla ústava platná, musí být schválena většinou občanů účastníků ústavodárného

 

2. Musí existovat právo na iniciativu a referendum (I&R) na všech úrovních, podle švýcarského vzoru, tj. na úrovni místní, okresní, krajské, celostátní i mezinárodní.

 

3. Před hlasováním o některých, specializovaných otázkách musí být uspořádáno projednání v deliberativních (poradních) občanských komisích typu Plánovací buňka podle německého vzoru. Tento model funguje s velkým úspěchem v Německu od sedmdesátých let a později i v jiných zemích: Vybere se náhodně – losem – několik řadových občanů, stejný počet žen a mužů, kteří během několika dnů dostávají informace o dotyčném problému, rokují a pak přinesou doporučení, Pro jejich organizaci musí být zřízen nezávislý, z daňových prostředků financovaný Ústav pro Iniciativu a Referendum, zřízený státem na základě Občanské ústavy. Některé otázky musí být takto předem projednány podle ustanovení v Ústavě nebo v zákoně. Pro některé otázky si mohou občané vyžádat projednání peticí, shromáždí-li dostatečný počet podpisů. To se bude vztahovat zejména na otázky týkající se mezinárodní a obranné politiky. Na př. Členství v nadnárodních organizacích jako NATO, EU a jiné, vojenská služda (povinná? dobrovolná? ….). O tom všem musí rozhodovat občané, nikoli politické strany.  Na základě těchto informacemi podložených doporučení pak rozhodne parlament nebo referendum.

 

4. Volba reprezentantů do parlamentu je pořádána na většinovém principu v jednomandátových volebních obvodech. T.j. volba osob, nikoli politických stran. Zvolen je ten/ta, který/která dostane nejvíce hlasů. Nejsou používána žádná kvora.

 

Občan XY hlasuje NE. Hlasování na většinovém principu by údajně mohlo skreslit mínění většiny občanů. Hlasování na principu proporcionality je zavedené, existuje mnoho století.

Odpověď: Hlasování na principu proporcionality mohlo mít své oprávnění v dřívějších, jednodušších společnostech bez internetu. Po Druhé Světvé válce se občané stále více profilují jako unikátní jedinci, které nelze snadno zařadit do kategorií. Ano, hlasování na základě proporcionality existuje po staletí. A kam to vedlo? Dvě světové války a řada dalších válek, neúnosné plundrování zdrojů zeměkoule, znečišťování prostředí, terorismus … Proporcionalitu je třeba opustit, má-li naše civilizace přežít.

 

5. Zvolený reprezentant může být kdykoli odvolán, odhlasují-li to v referendu nejméně dvě třetiny oprávněných voličů v příslušném volebním obvodu.

 

Těmito principy navrhujeme nahradit původní princip této OU, který říká: ´Politický systém je založen v legislativní oblasti na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran.´

 

 

Miluš Kotišová

Návrh na reformu volebního systému:

Volič by měl čtyři opce: 1. Nezúčastnit se. 2. Volit určitou stranu nebo kandidáta. 3 Volit určitý program nebo prioritu. 4. Hlasovat bílým lístkem. V každých volbách by měl každý účastník nárok na určitou slevu na dani.  V případě neúčasti by tento obnos připadl státní pokladně. Volby by se konaly elektronicky.

 

Další návrhy na změny volebního systému:

 

Nové HzPD: Zredukovat počet volebních obvodů na 20 a v každém obvodu volit 10 poslanců.

 

Petr Zborník: Volební systém jednoho přenosného hlasu, kde volič sám může uvádět svou kandidátní listinu. Popis volebního systému je zde (v angličtině, případně použijte google translate):

http://www.eca.gov.au/systems/proportional/.

 

Zdeněk Reimann: Nahradit senát Radou hejtmanů. Ti jsou demokraticky voleni lidem, mají jeho důvěru. Rada hejtmanů by se sešla podle potřeby, nejméně jednou měsíčně. Mohla by být vnímána též jako Rada Starších.´

 

Mgr.Karel Janeček, MBA, PhD: Demokracie 2.1 – Systém více hlasů    www.demokracie21.cz

Prezentuje Martin Nekola      mnekola@telekom.cz

 

Ing.Zdeněk Trinkewitz

Návrh Občanské Ústavy   (celý text možno stáhnout z webové stránky Ing.Trinkewitze)

http://trinkewitz.cz -  Mapa webu – Politika – Návrh Občanské Ústavy ČR

Citáty z úvodu:

´Tento návrh ústavy ČR vychází ze Švýcarské ústavy z roku 1980 a z Ústavy Spojených států Amerických za dne 17. září 1787´  …..........

´Dnes občanská veřejnost, neparlamentní opozice dnešní vlády, hlasitě a důrazně požaduje změnu Ústavy. A jsou to právě dědicové ´otců zakladatelů ČR´ , kteří tomuto požadavku oponují a argumentují tím, že občanská opozice je jen radikálně destruktivní, ale že nenabízí vlastní alternativu.´ ….............

´Můj návrh textu nové Občanské ústavy ČR nepovažuji ani zdaleka za dokonalý, ale pouze za východisko pro diskusi …..............

 

Ing. Jan Piroutek

Zde nejde o kompletní návrh ústavy, nicméně k navrženým principům by mohlo a mělo být při navrhování Občanské Ústavy přihlédnuto.

IVP&R – Internetový Volební Program & Referenda   http://www.ivpr.cz

Citát: ´Počitačový volební program pro volby/odvolávání konkretních, trestně-právně odpovědných osob a referenda proti špatným zákonům, smlouvám, institucím a osobám. Dále pro skutečně zpětnovazební, demokratickou Českou republiku prostřednictvím internetu při trvalém omezení (z ústavy) vnucených autorit, zejména moci, správy, jejich dluhů i rozpočtů, daní a emisí peněz.´

Anglická verze: http://www.ivpr.cz/en

Dále: www.chytrynarod.cz  (Tomas Burian)  http://www.facebook.com/chytrynarod

Také: http://www.youtube.com/channel/UCX4UgC8zTEx-LTKIO4tX_Uw

 

Pavel Kohout

Návrh nové Ústavy pro Českou republiku   www.novaustava.cz

(Uveřejněno také v autorově knize Úsvit – vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská, Příbram)

Jde o návrh ústavy prezidentského typu. Na rozdíl od výše zmíněných návrhů předpokládá zachování senátu. Nicméně zavádí volbu poslanců v přímých jednokolových volbách.

 

 

Další otázky pro hlasování občanů:

Má se zrušit armáda a být nahražena domobranou?

Komentář: V době globalizace a internetu je nová válka v Evropě nemyslitelná a prakticky nemožná. Pokračující zbrojení je vyhazování peněz, které by mohly být použity pro zlepšení životní úrovně občanů.

Zrušit trest smrti?

-----------------------------------------------------------------

 

Výše uvedený postup s cílem vytvořit návrh legitimní Občanské Ústavy je předkládán k hlasování a komentářům veřejnosti, jednotlivým občanům, organizacím, mediím, politikům. Po určitém zkušebním období, možná do konce roku 2015, bude na základě uvedených jednotlivých návrhů, hlasování a komentářů, sestaven a uveřejněn oficiální Návrh Občanské ústavy pro předložení referendu.

 

Hlavní rozdíly mezi navrženými ústavami:

 

Volba poslanců na základě proporcionality (politických stran) jako dosud.

Miluš Kotišová, Ing.Z.Trinkewitz

 

Vollba na základě většinového systému, tj. Volba osob v jednokolových volebních obvodech.

Každý zvolený reprezentuje pouze voliče ve svém obvodu.

Jiří Polák, Pavel Kohout

 

Senát:          Zachovat jako dosud                    Zrušit

Pavel Kohout                           Jiří Polák, Miluš Kotišová, Ing.Trinkewitz

 

Právo občanů na iniciativu a referendum podle švýcarského vzoru

Jiří Polák, Miluš Kotišová, Ing.Trinkewitz

Pavel Kohout  (nezmiňuje)

 

Prezident a ministerský předseda

Zůstat odděleni            Ing.Trinkewitz

Funkce sloučeny v jedné osobě

Jiří Polák, Miluš Kotišová, Pavel Kohout

 

Odvolatelnost poslanců kdykoli

Pavel Kohout, Jiří Polák                            ano

Ing.Trinkewitz, Miluš Kotišová                 ne

 

Občanská deliberace (několikadenní organizované debaty několika náhodně vybraných občanů, vždy polovina žen a polovina mužů, o určitém konkretním problému. Taková skupina nic nerozhoduje, ale přinese doporučení jako podklad pro rozhodování v zastupitelském sboru nebo v referendu. Používá se od sedmdesátých let v Německu a jinde.

Jiří  Polák, Miluš Kotišová

ano

Ing.Trinkewitz  -  podobně navrhuje ´zpracovatelské týmy´

ano

Pavel Kohout  -  nezmiňuje                  ne

 

Rozpustit armádu?

Miluš Kotišová                    ano

HzPD, Ing.Trinkewitz, Pavel Kohout

( nezmiňují )  ne

Koordinátor/ka?

 

Navrhovatelé: (podle abecedy:)

 

Burian, Tomáš

Mgr.Kotišová, Miluš

Matuszek, Jiří (za HzPD)

Ing.Piroutek, Jan

PhD.Polák, Jiří

Reimann, Zdeněk

Dr.Štědroň, Radoslav

Ing.Trinkewitz, Zdeněk

 

 

Výše uvedený text je návrh předkládaný prozatím užšímu kruhu aktivistů, hlavně většině adresátů tohoto dopisu. Prosím, abyste posoudili, zda máte doplňovací nebo pozměňovací návrhy nebo připomínky a předložili je členům této skupiny. I když výslovně neuvedeno, počítáme jako bratrskou organizaci i hnutí Sounáležitost. Pak požádáme koordinátora/koordinátorku, aby dal/dala tento text na webové stránky s možností hlasování a připomínkování pro řadové občany.

 

 

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012