Krátký příběh o lidské mysli

Bohumil Tesařík 2 2014 Knihy česky

"Když se narodíme, je naše mysl prázdná. Je jako velké skladiště se spoustem prázdného prostoru.

Prostřednictvím svých smyslů - zraku, sluchu, chutě, čichu a hmatu - své skladiště naplňujeme.

Smyslové vjemy, které do našeho skladiště doputují dříve, než dosáhneme dvanácti let věku, v něm často zůstávají po celý život, ať už jsou dobré nebo zlé.

Také myšlenky a názory, které vstřebáváme v dětském věku, kdy je naše mysl ohromně tvárná, mnohdy zůstávají součástí naší osobnosti po celý život.

Vštípíme-li dětem své ideály a etické zásady, můžeme docílit toho, že se jimi budou řídit po celý život. Do dvanácti nebo čtrnácti let věku můžeme formování dětského charakteru ovlivnit tak silně, až bude prakticky vyloučeno, že se naše děti v budoucnosti ocitnou na šikmé ploše.

Naše mysl se podobá velkému úrodnému poli, jehož úrodu ovlivňuje to, jaká semena jsme do něj zaseli. Podobně i myšlenky, kterými se zaměstnáváme, v naší mysli pevně zakoření a začnou růst. Jejich povaha není bez vlivu ani na tělesné fungování našeho těla. A tak jako úrodná, neobdělávaná půda brzy zaroste plevelem, vyrostou ničivé myšlenky v myslích těch, kteří se nezaobírají myšlenkami tvořivými.

Svou mysl nemůžeme nechat ležet ladem. Je zvyklá neustále produkovat nové myšlenky a je logické, že zpracovává takový materiál, jakým ji zahrnujeme. Čerpá podněty z našeho okolí a z našich vztahů s druhými, ovlivňují ji obrazy, které vidíme, zvuky, které slyšíme a další vjemy.

Naše mysl zároveň působí jako magnet, který nás přitahuje k jedincům podobného smýšlení a chování. Neustále se tak snažíme dosáhnout spřízněnosti s lidmi, s nimiž se shodneme v jedné či více věcech.

Je-li uvedené tvrzení pravdivé (a my víme, že ano), pak tento zákon (neměnný podobně jako zákon gravitační) představuje neskutečně silný nástroj, který nám může ohromně pomoci, budeme-li jej konstruktivně užívat a kultivovat.

Lidská mysl zkrátka hledá spřízněné mysli a uspokojení dosáhne teprve tehdy, když je nalezne. Platí to pro milovníky literatury, kteří pátrají po lidech s podobnými zájmy, stejně jako pro boháče, kteří vyhledávají společnost jiných bohatých lidí, a pro chudé přitahované k dalším chudým.

Když své mysli poskytneme stavební materiál, velký neviditelný alchymista jej zpracuje a stvoří osobnost přesně odpovídající povaze matérie, kterou jsme dodali.

Nechci šířit žádné nové náboženství ani novou módu a věřím, že má slova nejsou výbuchem nevyrovnané fanatické mysli. Snažím se zde předkládat racionální, vědecky podložená fakta, jejichž platnost by potvrdil kterýkoli psycholog.

Jediné, co je na vás tak jako na všech ostatních skutečně cenné, je mysl. Naše těla, která s sebou životem vlečeme, nemají valnou hodnotu. Jsou pouhými nástroji v rukou naši mysli - pokud je mysl nenavede, nepohnou se ani o píď. Chcete-li porozumět sami sobě, snažte se nejprve porozumět svojí mysli.. Poznáváním své mysli poznáváme i myšlení všech ostatních, protože mysli nás všech fungují v principu stejně."Tolik úvodní ukázka autentického textu a nyní k vlastnímu sdělení.

Pokud jste dosud nečetli nic od amerického průkopníka moderního žánru literatury věnované osobnímu úspěchu, Napoleona Hilla (1883 - 1970), bude pro vás skvělým prvním seznámením s nejprodávanějším autorem knih se zaměřením na studium osobních přesvědčení, nový překlad (Radka Martincová) publikace "CESTA K ÚSPĚCHU podle Napoleona Hilla", vydaný s podtitulem "Nestárnoucí rady a poznatky" nakladatelstvím  BizBooks (Brno 2013, 1. vydání, 192 str.) ve spolupráci s Nadací Napoleona Hilla.Tato kniha starších, dosud nevydaných autorových prací poskytuje čtenářům tu nejlepší mapu na cestě k úspěchu, desetiletími ověřené rady, které neztratily nic ze své platnosti. Na základě příběhů úspěšných lidí své doby i svých vlastních zážitků, dospěl Hill k definici patnácti nejdůležitějších ukazatelů, kterými bychom se na své cestě k úspěchu měli řídit (Touha jako konkrétní životní cíl, Sebevědomí, Iniciativa, Představivost, Nadšení, Činy, Sebeovládání, Zvyk odvádět více práce, než za kolik nás platí, Přitažlivá osobnost, Práce s myslí, Soustředění, Vytrvalost, Poučení z chyb, Tolerance, Uplatňování zlatého pravidla v praxi).

Pokud Hillovy knihy znáte, poskytne vám zajímavý pohled na to, jak přemýšlel a psal již řadu let před vydáním své nejznámější knihy "Myšlením k bohatství" (první české vydání až v roce 1991). Vedle tohoto bestselleru celé jeho dílo (Zlatá pravidla úspěchu, Klíč k bohatství, Jak přelstít ďábla, Přemýšlej a zbohatni, Úspěch, Klíč k pozitivním u myšlení, Pozitivním přístupem k úspěchu aj.) představuje v  souhrnu presentací amerických životních hodnot par excelence. To, co odlišuje Spojené státy od ostatních zemí na světě je podle Hilla skutečnost, že lidé zde mohou věřit, čemu chtějí věřit. Jeho charakteristickým vyjádřením je "Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout". Články napsané před více než devadesáti lety jsou dnes právě tak užitečné jako v dobách, kdy na nich pracoval. Ačkoliv autorových knih byly prodány ve světě miliony výtisků, desítky let byl u nás i v ostatních komunistických státech záměrně zcela přehlížen a zatracován: jeho učení "filozofie úspěchu"  neodpovídalo oficiální teorii úlohy jedince ve společnosti.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012