Bible kralická 1613 – 2013

Olga Szymanská 10 2013 Kultura česky

U příležitosti 400. výročí vydání tohoto skvostu pořádá Národní knihovna v Praze výjimečnou výstavu BIBLE KRALICKÁ. Představuje nejvýznamnější a nejrozšířenější český humanistický překlad a s přihlédnutím k původním jazykům první ucelený biblický text v češtině.


Jeho vydání však probíhalo neoficiálně a na utajeném místě, až do poloviny 19. století vydávání především mimo země české, za rekatolizace zákaz. Přesto byl text po staletí vzorem pro klasickou češtinu a brán byl i jako „národní bible“.

Foto ke článku: Poslední jednosvazkové vydání z doby předbělohorské - r. 1613

VZNIK

U zrodu Bible kralické stál humanistický spisovatel, teolog a historik Jan Blahoslav: překlad samotného novozákonního textu obohatil rozsáhlými komentáři, výčtem překladových variant i odkazy na paralelní biblická místa. Bratrský biskup měl v úmyslu pracovat i na překladu starozákonním, ale toho se již nedožil. Dle zformulovaných zásad jeho Gramatiky české (1571) pokračovali v práci další teologové a učenci Jednoty bratrské. Nepřihlíželi pouze k latinské Vulgatě, ale opírali se jako vůbec první v českém prostředí přímo o původní biblické prameny – texty hebrejské, aramejské a řecké. Zároveň dokázali jedinečným způsobem skloubit osobní zbožnost s citem pro srozumitelnost českého překladu, jímž nově přetlumočili biblickou zvěst. V následných letech přeložili Starý zákon, Blahoslavův překlad zrevidovali a obé doplnili komentářem. Překlad se stal na dlouhou dobu nepřekonatelným jazykovým vzorem. V období rekatolizace spojovala Bible kralická rozptýlené skupiny českých a moravských exulantů i domácí tajné nekatolíky. V době národního obrození měla zásadní vliv na konstituování spisovné češtiny. Od vydání tolerančního patentu bratrský překlad přijaly za svůj všechny české a většina slovenských nekatolických církví. V liturgii ustoupil do pozadí až po vydání Českého ekumenického překladu (1961 – 1979) a nového slovenského překladu (1977). Dodnes je Bible kralická užívaným pramenem pro osobní zbožnost.

 

VYDÁNÍ

Předcházely mu pečlivé přípravy: Blahoslav i jeho nástupci studovali na zahraničních univerzitách, kde měli možnost poznat nejnovější trendy evropské humanistické jazykovědy a seznámit se zejména s díly výkladu biblických textů. Vybudovali vlastní tiskárnu a rozsáhlou knihovnu s mnoha svazky o dějinách křesťanské církve i soudobé biblistice. Český novozákonní text (zredigován jako součást Bible kralické) vyšel poprvé roku 1564 v Ivančicích v tajné bratrské tiskárně, pak ještě roku 1568. K vydání Starého zákona začaly překladatelské a redakční práce roku 1577 v Ivančicích, později byly přesunuty do Kralic. Překlad Bible kralické - tzv. Šestidílky (šest svazků v rozsahu přes čtyři a půl tisíce stran, s mnoha komentáři a poznámkami, obsáhlejšími nežli měl v Blahoslavově překladu Nový zákon) byl tištěn mezi lety 1579 – 1594 v Kralicích nad Oslavou. Text - členěn do veršů, s variantami jednotlivých slov a synonymních výrazů a s komentářem i s promyšlenou grafickou podobou (pro různé typy textu užito písmo různé velikosti) bylo výsledkem snahy Jednoty bratrské o vytvoření vlastního věroučného celku. Poslední zrevidované znění zde vyšlo v jediném svazku roku 1613: stalo se základem jiných, pozdějších exulantských vydání.

 

VÝSTAVA

Národní knihovna České republiky představuje v jubilejním roce posledního pobělohorského vydání Bible kralické dosud nejucelenější výstavu, připravenou podle nejnovějších vědeckých poznatků. Provází návštěvníky dějinami kralického překladu od jeho vzniku až do současnosti a seznamuje s důvody, proč se tato bible stala jedním z pravých klenotů nejvýznamnějších sbírek v České republice. Výstava zahrnuje také kolekci zrestaurovaných starších biblických překladů, původních tisků Bible kralické a jejích cizojazyčných předloh i některých dobových písemných dokumentů, které nebyly dosud vystavovány. Taktéž původní tiskařské literky, nalezené na tvrzi v Kralicích, dále raritní korekturní obtahy části bratrského kancionálu. Staré tisky, jejichž význam dosud zůstával skryt, včetně dobových exemplářů z vlastnictví významných osob, například tisky s dobovými vazbami pocházejícími z knihoven moravských Žerotínů či pánů z Valdštejna.

Česká biblická společnost nabízí mimořádnou slevu (do konce roku 2013) na Českou synoptickou bibli s textem Bible kralické i s Českým ekumenickým překladem v jediné knize. A pro rok 2014 připravila nové kompletní vydání Bible kralické s původními poznámkami v moderní čitelné grafické úpravě. Více o Bibli kralické a době, v níž vznikla, se lze dozvědět i z pořadů Českého rozhlasu a České televize.

 

Výstava Bible kralická 1613 – 2013 je v Národní knihovně otevřena do 3. 11. 2013.

 

Olga Szymanská

 

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012