Politická iniciativa Občanská sounáležitost

9 2012 Ostatní česky

Poslání iniciativy Občanská sounáležitost

a vznikajícího politického subjektu

(Text z programových dokumentů hnutí Občanská sounáležitost z 8.8.2012 )

Posláním iniciativy Občanská sounáležitost je znovunalezení a obnova zdravého jádra národa, jeho tvořivých sil a aktivování a spojování moudrých a kreativních občanů ze všech skupin obyvatel. Dále zajištění trvalé celospolečenské diskuse, hledání a realizace stále lepších forem společensko-ekonomického uspořádání společnosti. Poslání vychází z vědomí zodpovědnosti za současný stav i budoucnost národa, víry a naděje, že lze spojit myšlenky, schopné a odvážné občany, energii i prostředky pro realizaci kvalitativních změn.

K naplnění tohoto poslání se Občanská sounáležitost stává jednoúčelovým politickým subjektem, který svojí hodnotovou orientací bude akceptovatelný pro všechny skupiny obyvatel jako nástroj kooperace, spolupráce a tvořivého spojení sil. Tento subjekt zkoordinuje vznik celonárodní aliance (tvořené všemi skupinami obyvatel) pro zahájení hluboké transformace ČR a podpoří její první krok, tj. převzetí odpovědnosti za stát občany vítězstvím v legitimních volbách. Společná aliance sil pro transformaci ČR převezme a následně svěří správu země, zdevastované politicko-ekonomickou mafií, do rukou občany zvolených profesionálních správců, nad kterými si občané podrží průběžnou kontrolu. Celý proces naplňování nové celospolečenské smlouvy bude důsledně kontrolován občanskou společností a celonárodním subjektem složeným ze zodpovědných osobností.

Základními kameny vyváženosti ekonomického přístupu a péče o kvalitu života se stanou: přirozený rozvoj založený na tvorbě reálné ekonomiky, vztahy postavené na základních lidských hodnotách a spolupráci, posilování regionálních hospodářských vztahů a soběstačnosti, kooperativní vztah všech oborů lidské činnosti (včetně nově koncipovaného zdravého finančního sektoru) a zejména posilování tvůrčího potenciálu národa.

Poslání Občanské sounáležitosti bude naplněno v okamžiku, kdy bude proces trvalé proměny společensko-ekonomického uspořádání nevratně zakotven v zákonech a bude zahájena realizace dlouhodobého Programu obnovy a rozvoje České republiky.

Politický subjekt bude rozpuštěn poté, co aliance sil dohodne novou společenskou smlouvu a návrh nové občanské ústavy, garantující uvedený kvalitativní přechod od modelu boje ke spolupráci a kooperaci občanů a subjektů na území České republiky.

Tímto posláním reaguje Občanská sounáležitost na potřebu změny - posílení kontroly občanů nad procesem proměny podoby uspořádání a dění v celé společnosti. Vyjadřuje tak vůli iniciovat nenásilný, ale důsledný přechod od stávajícího modelu zastupitelské demokracie k participativní s větší přímou zodpovědností a podílením se občanů na správě země.

V Plzni 8. srpna 2012 Václav Vorel – zakladatel a předseda člen přípravného výboru hnutí Občanská sounáležitost, sounalezitost@vykroceni.cz, mobil 733 127 170

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012