Ze sokolského světa

6 2002 Aktuality česky
obálka čísla

Austrálie

Sokol Sydney zahájil číslem 1 v únoru 2002 padesátý ročník svého Věstníku, vydávaného pro sokolskou a krajanskou obec. První ročník spatřil světlo světa v roce 1953 díky iniciativě exulantů, kteří po XI. všesokolském sletu 1948 opouštěli vlast a přes uprchlické tábory v Německu či v Itálii se rozhodli pro málo známý kontinent -- Austrálii. Krátce potom zakládali postupně v nové domovině sokolské jednoty v Perthu, Adelaide, Brisbane, Canbeře, Sydney, Melbourne.
K 25. výročí otevření Sokolského Národního domu v Sydney (2. 4.1977) se v dubnu uskutečnila vernisáž memoriální výstavy a další vzpomínkové akce.
Národní dům sokolské jednoty v Melbourne je střediskem kulturního a společenského života krajanské obce v Melbourne a okolí. Jednota tvoří také spojovací článek krajanské veřejnosti k australským úřadům i zastupitelstvím České a Slovenské republiky. V uplynulém roce se v Národním domě konala početná řada koncertů, filmových představení, zábav, svátečních obědů, dětských nadílek, různých kurzů aj. Svědčí to o plném využití kapacit domu, který je čas od času pronajímán i australským zájmovým společnostem.

Kanada

Na valné hromadě sokolské jednoty v Montrealu v listopadu minulého roku bylo vzpomenuto 90. výročí založení Sokola v Kanadě a konstatováno, že z 10 župních sletů se tři konaly v Montrealu (1955, 1967 a 1988). Český dialog v čísle 4/02 zveřejnil k 90. jubileu recenzi z povolaného pera br. Jana Waldaufa.
Sokol Toronto vzpomínal koncem října 2001 83. výročí vzniku ČSR společně s místní odbočkou Českého a Slovenského sdružení v Kanadě.

Francie

Sokol Paříž oslaví letos v listopadu již 110 let svého trvání. Byl mimo jiné pořadatelem památného posledního sletu Ústředí čsl. sokolstva v zahraničí v roce 1990 s početnou již účastí z obnovené ČOS ve vlasti.
Sokolská louka pařížského Sokola v Gournay na Marně hraje v životě jednoty důležitou roli. Pořádá na ní své tradiční podniky a slavnosti. Převažují sice akce kulturně-společenské, ale mají tu své místo také tělocvičení a sport. Konají se jarní otevření louky, sváteční obědy pro seniory, stanové tábory mládeže, vzpomínky na padlé z 1. a 2. světové války, sportovní turnaje, svatováclavská posvícení, mikulášské besídky, silvestr (členský v útulné sokolské klubovně), ale i kurzy vaření dle tradic české kuchyně...
Pařížští Sokolové poskytují velkoryse prostory Sokolské louky také návštěvám z vlasti,výpravám jednot i ČOS. tato zvyklost, obnovená při příležitosti sletu 1990, každoročně pokračuje a za to patří pařížské jednotě v čele se starostou br. Radou náš dík. Dík za možnost seznámit se s krásami metropole Francie, pamětihodnostmi Versailles, Remeše, Verdunu aj.

Rakousko

Před 135 lety, 3. března 1867, byla založena první česká tělocvičná organizace ve Vídni -- Sokol vídeňský.
Sokol Vídeň III/XI oslavil 100. výročí svého založení 9. 12. 2001 slavnostní akademií s tělocvičným a kulturním programem. K významnému výročí vydala jednota vkusnou brožuru s historickým přehledem činnosti v uplynulém století.

Švýcarsko

Valná hromada Sokolské župy švýcarské zvolila v říjnu 2001 na další roky své předsednictvo a pověřila funkcí starosty opět bratra Bernharda Zodera.
Na mistrovství Švýcarska ve sportovní gymnastice se stal absolutním vítězem Dominik Daeppen, vnuk českých manželů Pischingerových, působících řadu let ve funkci náčelníka a náčelnice v Sokole Solothurn.

USA

Konference župních náčelníků a náčelnic Americké obce sokolské schválila v říjnu loňského roku program činnosti na rok 2002, zahrnující mimo jiné i pořádání letního tábora sokolské mládeže všech tří sokolských organizací ve Spojených státech (OS, Slovenské TJ Sokol v USA a Dělnického amerického Sokola) v červenci ve středisku Sokol Woodlands (NY).
Sokol Žižka v Dallasu (Texas) oslavil v prosinci loňského roku 90. výročí svého založení tělocvičnou akademií.
Sokol Farrell (Slovenská TJ Sokol v USA) oslavil v červenci 2001 95. výročí svého založení slavnostním banketem.
Nejstarší sokolská jednota v zahraničí vznikla v USA 14. února 1865 ve městě St. Louis (Missouri), tři roky po založení jednoty Pražské (1862). 27 let po ní byla v roce 1892 (před 110 lety) založena v Chicagu první slovenská jednota v zahraničí, která byla i první slovenskou jednotou vůbec, neboť na Slovensku za císaře pána nebylo založení Sokola uherskými úřady nikdy povoleno.

Argentina

Jediná sokolská jednota v Jižní Americe Union Gymnastica Sokol Villa Dominico na předměstí Buenos Aires byla založena v roce 1926 a je organizačně začleněna do župy Kanadské. Měla a dosud zřejmě má poměrně velkou členskou základnu, vlastní dvě tělocvičny, které umožňují nejen pravidelná cvičení mládeže a dospělých, ale i činnost několika sportovních oddílů. Jednota pořádá řadu podniků kulturně-společenských a úspěšně reprezentuje československou komunitu při různých argentinských národních slavnostech a výročích.


Z věstníků a bulletinů
zahraničních jednot a žup čerpal
Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012