Poklady Moravy se představují v Praze

9-10 2010 Kultura česky
obálka čísla

Od 21. 9. patří přízemní prostory Nové budovy Národního muzea Moravě.

Podle slov generálního ředitele NM Michala Lukeše i představitelů Moravského zemského muzea, které výstavu ve spolupráci s NM připravilo, jde o první takto rozsáhlou prezentaci Moravy v historii obou institucí. A začíná se také uvažovat o obdobné akci, kdy se české dějiny představí v Brně.

Moravské zemské muzeum je druhé nejstarší a druhé největší muzeum v České republice, které shromažďuje ve svých sbírkách kolekce nedozírných hodnot a je také světovým vědeckým pracovištěm. Morava je v jeho expozici představena jako země svobody, víry a umění. A také jako území, které dalo vznik mnoha kulturám, a jejíž příběh je nám v Čechách a v často do sebe zahleděné Praze často vzdálený. A naopak – mnohdy si neuvědomujeme, co vše z dnes běžně vžitých pojmů má své moravské kořeny. Od slovanského písma přes Kralickou bibli až po Mendelovy genetické objevy či fenomén Lidových novin... Nemluvě ani o unikátních objevech v oblasti Dolních Věstonic, Předmostí, Petřkovic či Pavlova, které dokazují mimořádnou kulturu lovců mamutů a naučily pro ni celý svět vědy používat název „pavlovien“.

Expozice

Ve dvou hlavních výstavních prostorách je expozice rozčleněna na jednotlivá časová období či témata pomocí sytých barev výstavních vitrín a panelů. Barvy, dobré nasvícení, přehlednost textů i jednoduchost uspořádání vyvolávají dojem elegance a návštěvník se dobře orientuje i ve zdánlivě spletitém výstavním prostoru. Projděme jím a navštivme tedy Moravu alespoň v malé zkratce, pomocí 2337 exponátů přenesenou na Václavské náměstí.

Nejstarší dějiny

Všechna tři období paleolitu, starý, střední i mladý, mají na výstavě velmi důstojné zastoupení. Nejstarší exponáty, kamenné nástroje nalezené v Brně, starší více než 800 000 let jsou dokladem možná milion let starého osídlení Moravy lidmi typu homo heidelbergensis. Mladší neandertálci zanechali své stopy v jeskyni Kůlna, odkud je i vystavovaná stojící kostra jeskynního medvěda. Široké veřejnosti nejznámější období, do nějž spadá kultura lovců mamutů, prezentuje zde skvěle soška mamuta z Předmostí. A protože věstonická Venuše byla v Praze nedávno vystavena, stal se symbolem této výstavy její protipól – neúplná figurka šamana podobného stáří asi 25 000 let. Je vyřezána z mamutoviny a otvory v jednotlivých dochovaných částech naznačují, že se jednalo o pohyblivou loutku – nejstarší nález tohoto druhu, jedinečný tím, že šlo zřejmě o vybavení hrobu šamana.

Lovci mamutů dosáhli na základě úspěšné ekonomiky lovu těchto chobotnatců vrcholného rozmachu a objevili nové technologie zpracování kostí, ale také vypalování hlíny – tedy keramiku.

I pozdější kulturu lidu s moravskou malovanou keramikou charakterizují velmi četné nálezy figurek. Najdeme zde proto zcela ojedinělou kolekci 19 keramických „Venuší“.

Keltové, Římané a Germáni na Moravě

Doba bronzová na Moravě znamenala trvalé osídlování vyspělými, tzv. „urbánními“ kulturami s centrem ve východním Středomoří. Podíváme se proto na modely osad a předměty z doby „popelnicových polí“, nazvané podle způsobu pohřbívání žárem a ukládání pozůstatků do uren – popelnic. Doba laténská, čtyři století před zlomem letopočtu, patřila i na Moravě Keltům. Obdivovat můžeme nádherná bronzová kování na rekonstruované, původně dřevěné konvici – jeden z magnetů této výstavy.

Pozdější osídlení Moravy bylo konfrontováno s bezprostřední blízkostí rozpínavého Římského impéria. Svědky doby, kdy i původní moravské obyvatelstvo vstupovalo do kontaktů s Římany, jsou skleněné, bronzové i keramické nádoby, zbraně a další předměty.

Veligrad – prvopočátky státnosti a křesťanství na našem území

Opevněné sídliště městského charakteru – Veligrad, dnešní území Uherského Hradiště a Starého Města – je považováno za sídlo knížete a krále Svatopluka a také arcibiskupa svaté církve Moravské, Metoděje. Rod Mojmírovců, jehož nejvýznamnějším představitelem Svatopluk byl, ovlivňoval celé století dění ve středoevropském prostoru.

Na Veligradu se soustředila moc a bohatství v podobě paláce s rotundou. Kvetla zde řemesla, žila zde ale také chudina i otroci. Skvostné nálezy napovídají o významu sídla: nejvíce zapůsobí precizní práce a zajímavý „design“ šperků z hrobů tehdejších žen z nejvyššího knížecího prostředí. Ale také originál knížecího meče a další zbraně, nebo trojrozměrné modely staveb.

Moravský středověk

Šíře témat v tomto období nedovoluje zacházet do podrobností. Zde se tedy výstava soustřeďuje na nejvýznamnější historické body zlomu. Zastavíme se u bitvy na Moravském poli nebo zavraždění Václava III. v Olomouci a tím vymření Přemyslovců po meči. Kdo se dostal blíže třeba v literatuře k příběhu královny vdovy, Elišky Rejčky, tomu bude blízká připomínka vysoké dvorské kultury, kterou v Brně tato významná žena vedla s Jindřichem z Lipé, zemským hejtmanem a říšským maršálkem v době vlády Jana Lucemburského.

Novodobé dějiny Moravy

Zajímavě i z hlediska tehdejší politiky působí listina z roku 1421, kdy se část moravských pánů zříká na sněmu v Brně pražských artikul a přísahá věrnost císaři a papeži.

Morava je pevně spjata i s osobností Jana Ámose Komenského a s tajnou tiskárnou Jednoty bratrské (přesouvala se z Ivančic do Kralic, Náměště nad Oslavou a posléze do polského Lešna spolu s Komenským). V Kralicích bylo vytištěno její stěžejní dílo, šestidílná Bible kralická. Uvidíme zde její originální výtisky i tisky Komenského, zachovaly se dokonce i literky z této tiskárny.

Období baroka reprezentuje mj. výrazný rozvoj hudební kultury přicházející z Vídně i vzdálenější Itálie, vznikají originální moravské zpěvohry.

Přelom 18. a 19. století je dobou, kdy se ustavuje a vzniká Moravské zemské muzeum jako centrum vědeckého života Moravy. Členem ustavující společnosti byl i Johan Georg Mendel, zakladatel genetiky, nového vědního oboru. Jeho práci a světový význam objevů dokumentuje expozice na přehledných panelech.

Mendel, Janáček, bratři Mrštíkové

To jsou jen tři jména z celé plejády osobností, které zrodila Morava, ale proslavily se daleko za jejími hranicemi, po celém světě. Století 19. a 20. bylo na Moravě živnou půdou pro činnost kulturních spolků, podhoubí pro tvorbu jejich členů. Mnozí čerpali z tradic, aby je v přetvořené podobě povznesli na umění. Vzdělání žen, národní cítění, hudba a divadlo, Lidové noviny, které byly založeny v Brně. Ale již také brněnský rozhlas a jeho nebývale vysoká kultura – to jsou stěžejní body posledních vitrín expozice.

Poněkud rušivý pohyb a zvuk opony, která symbolizuje divadelní svět na Moravě, je jediným neústrojným prvkem jinak velice zdařilé výstavy. Doplňuje ji ještě nápaditě vybavená interaktivní herna pro děti i dospělé, kde si mohou vyzkoušet před zrcadlem šatstvo ze středověkého šatníku, potěžkat části brnění, pohrát si se staročeskými slůvky a jejich významem či vyluštit malý středověký kvíz.

Ochutnáváte-li rádi moravská vína, přidejte k nim tentokrát i ochutnávku moravské kultury

V rámci doprovodných akcí budou každý měsíc vyměňovány některé exponáty, představí se totiž postupně všechny moravské kraje. První prezentace náleží kraji Jihomoravskému.

Martina Fialková

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012