VOLBY DO POSLANECKÉ SŇEMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

3 2002 Aktuality česky
obálka čísla


Milí přátelé, vážení spoluobčané !
V souvislosti s blížícími se volbami, které letos umožní volit i českým občanům v zahraničí, bychom Vám rádi podali základní informaci o této významné události.
Čeští občané (starší 18 let), žijící v zahraničí mohou volit na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí svého zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a to ve dnech 14. a 15. 6. 2002. V Pátek 14.6. lze volit v době od 14. 00 do 22.00 hod. a v sobotu dne 15. 6. od 8.00 do 14. 00 hod místního času v sídle zastupitelského úřadu.
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. Pro volby se vytváří 35 volebních krajů. Státní volební komise určila losem, že volební okrsky v zahraničí byly podřazeny pod volební kraj jihomoravský.
Jak konkrétně budou volby na velvyslanectvích a konzulátech probíhat? Po příchodu na zastupitelský úřad prokáže volič totožnost a státní občanství,( případně voličský průkaz), obdrží hlasovací lístky a v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Může na něm zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Kdo může volit na zastupitelském úřadě?
1.) Český občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.O zápis do seznamu voličů je nutné zažádat písemně velvyslanectví České republiky na adrese v oblasti vašeho bydliště. Zatím je známo, že přijímání žádostí bude ukončeno 5. května 2002. Žádost je třeba doložit originálem, nebo ověřenou fotokopií dokladů potvrzujících totožnost, české státní občanství a trvalý pobyt v cizině. Totožnost a české státní občanství lze doložit platným cestovním pasem a pobyt v cizině lze prokázat např. povolením k trvalému pobytu v českém pase, daňovým dokladem, účty za telefon nebo elektřinu, nebo výpisem ze seznamu voličů, případně řidičským průkazem. V den voleb volič prokáže svoji totožnost a státní občanství platným cestovním pasem ČR. V případě, že se rozhodnete volit v České republice nebo na českém velvyslanectví nebo konzulátu v jiné zemi, je nutné vyžádat si od velvyslanectví voličský průkaz. Zažádat o něj lze nejdříve 90 dnů před konáním voleb, t.j. 15. 3. a nejpozději 7 dnů před volbami, t.j. do 7. 6. 2002. Voličský průkaz může velvyslanectví začít vydávat nejdříve 15 dnů před volbami, t.j. od 30. 5. 2002.
2.) Občané s trvalým pobytem v České republice, kteří se přechodně zdržují v cizině a chtějí volit na velvyslanectví, požádají obecní úřad v místě bydliště v ČR o vydání voličského průkazu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve v den vyhlášení voleb (již byly vyhlášeny) a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem, doručeným nejpozději do 7. 6. 2002, nebo osobně do okamžiku uzavření seznamu t.j. max. do 2 dnů před volbami. V žádosti doručené písemně je třeba uvést, jakým způsobem si občan voličský průkaz převezme. Voličský průkaz lze vydat nejdříve 30. 5.2002 voliči osobně nebo jeho zmocněnému zástupci nebo bude voliči zaslán. V den voleb volič prokáže svoji totožnost a státní občanství platným cestovním pasem nebo občanským průkazem a předloží voličský průkaz.
Občané s voličským průkazem nemají povinnost zaregistrovat se na velvyslanectví předem, z organizačních důvodů je však žádoucí, aby zájemci přibližně měsíc před volbami krátce telefonicky, nebo dle úvahy písemně o svém úmyslu zúčastnit se voleb informovali zastupitelské úřady. Je pro ně důležité předem znát přibližný počet voličů, aby mohli včas zajistit dostatečné množství potřebného materiálu.
3.) Občané s trvalým pobytem ve třetí zemi, kteří nemají bydliště v ČR, pokud se prokáží voličským průkazem, vydaným velvyslanectvím ČR příslušným pro zemi jejich trvalého pobytu. Svoji totožnost a státní občanství prokáží cestovním pasem ČR.
Pokud nemáte platný cestovní pas České republiky a rádi byste volili na zastupitelském úřadě, doporučujeme Vám požádat si co nejdříve o nový cestovní pas, neboť v některých případech vyřízení nového pasu může bohužel trvat až půl roku.Dovolujeme si při této příležitosti připomenout, že pasy vydané za doby federace, označené "Česko - slovenská federativní republika", jsou již delší dobu neplatné, přestože je v některých vyznačená doba platnosti,přesahující současné datum.
Informace k volbám jsou průběžně aktualizovány a jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí http://www.mzv.cz/volby a ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012