Stanovisko Demokratického klubu č. 43

5-6 2009 Ostatní česky
obálka čísla

K otázce porušování ústavy a dalších zákonů Komunistickou stranou Čech a Moravy

V říjnu r. 2008 schválil Senát Parlamentu České republiky usnesení konstatující důvodnost podezření, že Komunistická strana Čech a Moravy porušuje ústavu a další zákony státu. Vyjádřil v souvislosti s tím své znepokojení a obrátil se na vládu ČR s podnětem kontaktovat Nejvyšší správní soud s návrhem, aby se touto záležitostí zabýval.

Senát zdůvodnil svůj podnět v 76 bodech, z nichž dle názoru Demokratického klubu zaslouží zejména pozornost bod 5, poukazující na to, že místopředseda pražské rady KSČM Josef Gottwald prohlásil, že úkolem strany je vytvořit podmínky pro systémovou a revoluční změnu společnosti. Tento výrok, od kterého se vedení KSČM nedistancovalo, představuje nepochybné porušení článku 5 Ústavy ČR, dle kterého „politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů“.

Z dalších bodů senátního materiálu je třeba zmínit body 43 až 45, upozorňující na to, že se KSČM nejen nedistancuje od KSČ, ale považuje se za jejího nástupce. Tímto vyznáním, umocněným v podstatě ztotožněním s uplynulou totalitní érou a jejími představiteli jakož i solidaritou s relikty komunismu na Kubě, v Severní Koreji a v Bělorusku, dochází ze strany KSČM k porušení ustanovení § 260 a 261 trestního zákona, postihujícího propagaci hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod, stejně jako § 2 zákona č. 198/1993 Sb., označujícího KSČ za zločinnou a zavrženíhodnou organizaci.

Návaznost KSČM na někdejší KSČ je dána i skutečností, že v souvislosti se vznikem KSČM byli členové KSČ automaticky převáděni do KSČM; strana si též zachovala značnou část movitého majetku. Proti členům, kteří stranu po listopadu 1989 opustili, byla vedena kampaň „proti převlékání kabátů“, přitom sama KSČM formálně kabát převlékla.

I když vláda nebude moci automaticky předat materiál Nejvyššímu správnímu soudu bez toho, že by pro tento účel zajistila vlastní podkladové materiály, Demokratický klub věří, že iniciativa horní komory Parlamentu ČR nebude vládou oslyšena, ale že ji v souladu s platnou právní úpravou bude realizovat.

V Praze 4. května 2009

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012