Právo - Zasedala komise pro krajany

2 2002 Ostatní česky
obálka čísla

Dne 30.1.2002 zasedala Stálá komise komise pro krajany při Senátu ČR, vedená dr. Milanem Špačkem. Na pořadu byla konference SVU letos v Plzni, možnost krajanů volit korespondenčně, a další body. Zasedání se mj. zúčastnila známá bojovnice na navrácení občanství Jiřina Fuchsová, žijící v Los Angeles a Viktor Drda, který se z L. A. vrátil. Zde je jeho vystoupení týkající se restitucí:

Páni senátoři a vážení hosté!
Jmenuji se Victor Drda a v r. 1964 jsem uprchl do Rakouska. Po změně poměrů, v r. 1991 jsem se vrátil natrvalo do staré vlasti, již jako občan USA. Svůj nikoliv malý majetek jsem nalezl rozkradený a dodnes mně nebylo nic vráceno.
Důvod: nemám občanství České republiky.
Dovolte mi citovat ústavu ČR, otištěnou a vyhlášenou ve sbírce zákonů a nařízení č.1/1993sb., kdy nabyla platnost.
Hlava 1.. článek 10:
Ratifikované a vyhlášené smlouvy o Lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazná a mají přednost před zákonem.
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, jimiž je Československá republika vázána, a které ratifikovala..
Odstavec I.
Vysoké smluvní strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci práva a svobody uvedené v Hlavě této úmluvy.
Výraz "každý":
Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s vyjímkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.
Výraz "každý" ve skutečnosti chrání nejen práva občanů, nýbrž i cizinců, bezdomovců atd. Není třeba, aby existovalo pevné právní pouto, jako je "občanství", trvalé bydliště nebo domicil, stačí, aby stát byl schopen vykonávat určitou moc nad jednotlivcem.
Článek 14. diskriminace:
Užívání práv a svobod musí být zajištěno bez diskriminace, založené na jakémkoliv důvodu jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost nebo jiné postavení.
Páni senátoři,
kde je donucovací prostředek, když tyto zásady nedodržuje v ;České republice ani státní správa ani soudy. Chci docílit přístup ke svému majetku, abych jej pokojně užíval a aby mně byl vyznačen v ;evidenci katastrálního úřadu.
Komise se skutečně nad slovy tázajícího zamyslela. Aby tento názor byl ověřen, umožní panu Drdovi přijetí u pana ministra spravedlnosti. O výsledku Vás budeme informovat.


Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012