ČSÚZ bilancuje uplynulé dva roky

4 2006 Ostatní česky
obálka čísla

Rozvoj spolupráce se Školským spolkem Komenský a českými školami ve Vídni, navázání styků s Filologickou fakultou Státní univerzity v Sankt Petěrburgu, dokončení kompletního vybavení knihovny T. G. Masaryka v české základní škole v chorvatské Končenici, zaslání počítačů s videotechnikou a hudebních nástrojů pro školu a soubory v Daruvaru. To jsou jen některé z projektů, které Československý ústav zahraniční úspěšně realizoval v uplynulých dvou letech. Za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí mu byla v tomtéž období udělena Cena ministra zahraničí Gratias Agit.

"Československý ústav zahraniční je nezávislé občanské sdružení, jehož činnost vychází především ze zásad politické, náboženské, rasové a národnostní snášenlivosti. " Jeho hlavním zájmem je "podpora národního uvědomění a sounáležitosti krajanů s vlastí" a "péče o spolupráci s československými krajany ve světě". Ke splněn í tohoto cíle, znovu potvrzeného na valné hromadě v březnu 2004, rozvíjí "vztahy a spolupráci nejen s krajanskými spolky a sdruženími včetně jednotlivců z řad krajanů a přátel ČR z celého světa, ale i s ostatními organizacemi a jednotlivci, kteří projeví zájem". Konkrétním vyjádřením této spolupráce je realizace projektů především v oblasti kultury a vzdělávání.

Právě to krajané skutečně potřebují a žádají, jak potvrdili koncem roku 2003 v Praze na konferenci v rámci Týdne zahraničn ích Čechů. Její účastníci doporučovali ministerstvům školství a zahraničí, ale i nevládním institucím, mezi něž ČSÚZ patří, aby "systematicky umožňovaly krátkodobé pobyty učitelům a novinářům z krajansk ých komunit, vytvářely podmínky k bezplatn ému studiu mladých krajanů na česk ých středních školách, podporovaly výuku češtiny v krajanských komunitách, posílaly tam učební pomůcky, audiovizuální techniku apod".

Cíl - kvalitní vzdělání krajan? Československý ústav zahraniční pod veden ím předsedy Jaromíra Šlápoty se na projekty s tímto zaměřením soustředí už více než deset let a právě v uplynulém dvouletém období byla řada z nich dokončena. Pro českou základní školu v chorvatské Končenici tak ČSÚZ soustředil sponzorské dary a vybudoval knihovnu, kterou kompletně vybavil nábytkem, mediatékou, videotechnikou, počítačem s tiskárnou a samozřejmě novými knihami, encyklopediemi, slovníky, monografiemi. V Chorvatsku dostaly nové vybavení z ČSÚZ i škola a školka v Daruvaru a tamní amatérské uměleck é soubory získaly nové hudební nástroje. Pro českou mateřskou školku ve Vídni zajistil ČSÚZ kompletní přestavbu a modernizaci kuchyně, jíž školní inspekce hrozila zavřením pro hygienicky nevyhovující zázemí. Pro stovku dětí českých a slovenských krajanů tak bylo zachráněno školní stravování. Spolupráci se starostou Školského spolku Komenský ve Vídni ing. Karlem Hanzlem a českou školou, která zahrnuje nejen mateřskou, ale i základní školu a gymnázium, z nějž v roce 2004 vyšli první maturanti, prohloubil ČSÚZ právě v uplynulém dvouletém období. Pro základní školu zaslal knihy a část vybavení pro počítačovou třídu.

Nové kontakty navázal ČSÚZ v loňském roce s Filologickou fakultou Státní univerzity v Petrohradě, které poskytl vybavení audiovizuální a počítačové učebny pro výuku českého jazyka a umožnil čtyřem tamn ím studentům bohemistiky účast na kurzech češtiny v Praze.

Letní vlastivědné a jazykové kurzy patří už tradičně ke každoročně realizovaným projektům ČSÚZ a představují cenný kontakt především s krajany v USA, kteří vynakládají všechny síly k udržení výuky češtiny nejen na několika univerzitách, ale i v kursech pro krajanské děti na texaském venkově.

Kvalitativně nový základ v péči ČSÚZ o uchování a rozvoj češtiny v zahraničí bude znamenat realizace projektu průběžné spolupráce škol v Daruvaru, Vídni, gymnázia v Brně a Filologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, k níž dal ČSÚZ podnět koncem loňského roku. Krajanským školám se tak umožní především stálý přístup k nejnovějším učebním metodologiím používaným v Česku.

ČSÚZ - místo setkání

Realizace uvedených projektů tvořila v uplynulých dvou letech ovšem jen část aktivit ČSÚZ. Významnou součástí jeho práce je vytváření a udržování kontaktů se všemi institucemi, které mají ke krajanům nějaký vztah. Zástupci ČSÚZ se pravidelně účastní jednání Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, udržují kontakty s univerzitami, na nichž se vyučuje čeština, s ambasádami zemí, v nichž žijí krajané. Prostřednictvím měsíčního Bulletinu informuje ČSÚZ krajanské spolky v zahraničí o své činnosti a událostech v ČR.

Pro mnohé krajany je dnes samozřejmost í navštívit při svém pobytu v Praze sídlo ČSÚZ v Karmelitské. Mají zde k dispozici nejen aktuální informace, ale mohou zde získat kontakty do mnoha institucí. ČSÚZ má dnes mezi svými členy senátory, poslance, pracovníky ministerstev, úřadů, významných institucí, osobnosti ze všech oblast í společenského života, podnikatele, profesory, novináře. Je pro všechny místem společenských setkání. Pravidelnou příležitost k nim skýtají besedy, které ČSÚZ jednou měsíčně pro své členy pořádá. V uplynul ých dvou letech jejich účastníci mohli besedovat s velvyslancem Republiky Chorvatsko Viktorem Brožem, Maďarska Krist ófem Forraiem, Izraele Arthurem Avnonem, Indie P. S. Raghavanem, filipínským vyslancem Antoniem S. Curamengem, kubánskou chargé d´affaires Aymée Hern ández Quesadovou, honorárním konzulem Srí Lanky v ČR Josefem Pěnkavou či českými politiky - ministrem vnitra Mgr. Františkem Bublanem, europoslancem ing. Janem Zahradilem, poslancem RNDr. Petrem Nečasem či někdejším ministrem pro místní rozvoj a nynějším premiérem ing. Jiřím Paroubkem.

O pomoc při zajišťování kontaktů v ČR požádala v uplynulých dvou letech ČSÚZ několikrát Čínská společnost pro přátelství se zahraničím. Tři čínské delegace, které do ČR v tomto období přijely, byly velmi spokojen é s programem a setkáními, které pro ně členové ČSÚZ zajistili.

Československý ústav zahraniční
Karmelitská 25, 118 31, Praha 1
E-mail: krajane@csuzkrajane.cz
Web: www.csuzkrajane.cz

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012