Urychlovat nekonečno

1-2 2006 Kultura česky
obálka čísla

Název výstavy obrazů a objektů Lubomíra Typtla je odvozen od objektu - rytířské brnění skrývá postavu, třímající několik konví a na hlavě mající kbelík. Objekt velmi dobře reprezentuje zásadní průlomy Typltovy tvorby, zdůrazňuje východiska i momentální situaci, naznačuje budoucí orientaci umělce. Výstava je koncepčně řešena tak, aby všechna díla ukazovala minulé, přítomné i budoucí.

Z jejího názvu vyplývá, že problematika času a jeho přítomnosti v tvorbě autora dlouhodobě zajímá. Věrnost k tématu by se dala nazvat až posedlostí - návraty v různých obměnách, fascinace nemnoha předměty v rovině rovnocenných symbolů nebo ikon. Konve, barely, stoly, kuželovité čepice jsou nejčastěji zastoupeny a vzájemně kombinovány. "Jako by euklidovská fyzika a pythagorejská geometrie rámovaly Typltovy meditace nad fenoménem času - času rozprostřeného k nekonečnu, urychlovaného svižnou rytmizací opakování a zmnožování myšlenkových i tvarových vzorců." (z textu k výstavě). Obrazy z posledních tří let dokazují, že tvůrce již nezajímá zachycení procesu určité technologie, ani průběh určitého rozkladu, jako v nejstarších obrazech Vážky, Mobilizace, Baterie (1966) a v plátnech s náměty mrtvé kočky (1997- 2002). Ale že mu jde o vyjmutí výjevu z kontextu přirozeného času a prostoru: o jeho posunutí do roviny univerzální a absolutní platnosti. Např. v cyklu Baterie - s hlavním námětem pohybu, který není zachycován spontánně, ale je zde spoután do definitivní podoby, logickou úvahou tvůrce. Podobně nakládá s tématem smrti a následnými biologickými procesy měnící se hmoty - není fascinován probíhajícím přírodním procesem, ale souvislostmi hmotného břemene a jeho "v prach se obrátíš", tedy prostupovánm do dalších dimenzí. V souvislosti se svými obrazy definuje sám Typlt svůj postoj: "Tyto obrazy nejsou kompozicí náhodně sestavených předmětů, ale z nich postavenou definitivní stavbou." Zahradní konve, školní židle, pláty skla jsou prvky, které správně pochopíme pouze v kontextu umělcovy ostatní tvorby, jež zahrnuje malbu, kresbu a instalaci. U Typltovy schopnosti pojímat a přehlédnout vlastní dílo v jeho celistvosti nás tedy ani nenapadne prvoplánový výklad jeho obrazových alegorií a prostorových symbolů.

Výstava Lubomíra Typlta, pořádaná Galerií hlavního města Prahy, je otevřena na Staroměstské radnici - do 12. února 2006.

Olga Szymanská

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012