Sokolské zprávy z celého světa

1-2 2006 Ostatní česky
obálka čísla

KANADA

Výbor Sokola Toronto pracoval v osvědčené sestavě v čele se starostkou Hanou Juráskovou, náčelníkem Ivo Syptákem st., náčelnicí Danou Hyklovou a dalšími pracovníky. Početná výprava se účastnila XXI. sletu Americké obce sokolské v Chicagu.

Říjnové číslo župního časopisu informuje o programu XIV. sletu v Praze 2006 a o účasti všech členských organizací SSS. Zajímavou je vzpomínka na založení Sokola Montreal v roce 1928.

USA

V únoru 2005 uplynulo 140 let od založení první sokolské jednoty na území Spojených států, pouhé tři roky po založení Tělocvičné jednoty Pražské. V těžkých posledních dnech války Severu proti Jihu založila skupina krajanů ve městě St. Louis ve státě Missouri v roce 1865 sokolskou jednotu, do níž se na ustavující schůzi přihlásilo 65 členů.

18. valný sjezd AOS 19.-24. 4. 2005 v Clevelandu zvolil na další období nové předsednictvo v čele se starostou Larrym Lažnovským.

XXI. slet AOS se konal 21.-25. 6. 2005 v Chicagu za účasti AOS, Slovanské TJ v USA, Dělnického amerického Sokola, ČOS, Sokola na Slovensku, Zahraniční obce sokolské a župy Kanadské.

Sokol Corpus Christi v Texasu pořádal k 75. výročí založení jednoty Sokolský den. Jeho člen Jerry Elzner byl vyznamenán v Praze ministrem zahraničí ČR Svobodou Cenou Gratias Agit za zásluhy o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

AUSTRÁLIE

V sousedství Národního domu Sokola Melbourne byla před rokem slavnostně otevřena nová budova Domova s byty pro přestárlé krajany.

Věstník Sokola Sydney uveřejnil zajímavá čísla o počtu krajanů narozených v Československu: Od 264 v roce 1921 až po 17 803 v roce 1991. Jednota vlastní sokolovnu, jejíž využití v současné době poněkud klesá.

ANGLIE

Sokol Londýn oslavil v roce 2003 sté výročí svého založení (viz článek v ČD č. 5/03). V současné době má jednota 55 členů a podobně jako v jiných zahraničních jednotách členská základna po roce 1989 nevzrůstá.

FRANCIE

Volba nového výboru Sokola Paříž závěrem roku 2004 potvrdila starostou Jiřího Bystrického. Po rozpravě byl přijat návrh nových stanov jednoty. Tato jednota slavila výročí 110 let od svého založení v roce 2002 (článek ČD č. 11-12/02).

ŠVÝCARSKO

Sokol Lucern vydal k 30. výročí svého založení ALMANACH, v němž je podrobně zachycen vznik prvních českých spolků ve Švýcarsku včetně Sokola a historie jednoty od vzniku v roce 1972 do současnosti. Krásná publikace je doplněna množstvím barevných snímků z rozmanité činnosti jednoty i župy Švýcarské.

Podle župní náčelnice sestry Jordanové byl již zahájen nácvik sletové skladby Věrné gardy.

RAKOUSKO

Tyršův Oetz, organizačně jištěný župou Rakouskou, se konal 14.-16. 5. 2005 za početné účasti členstva z Anglie, České republiky, Německa, Rakouska a Švýcarska. Jeho součástí byly opět sportovní turnaje, dětské hry, závody kolem Piburského jezera, folklorní vystoupení Vycpálkovců, schůze Zahraniční obce, večerní táborák a společný pochod k pamětním Tyršovým deskám na břehu horské řeky Achy. Organizaci příštího ročníku převzala na závěr župa Švýcarská.

LUŽICKOSRBSKÝ SOKOL

Před dvěma léty zvolila valná hromada v Budyšíně nové předsednictvo v čele se starostou Achimem Kowarem. Vzdělavatelem a redaktorem Věstníku potvrzen opět Miklawš Krawc. Oba jmenovaní navštívili v říjnu 2004 Tyršův dům a jednali o účasti Lužického Sokola na XIV. sletu v Praze.

Tradičního volejbalového turnaje Lužického Sokola o pohár Domowiny v Radworu se účastnilo rekordních 27 družstev z Horní i Dolní Lužice. Vítězem se stal Sokol Choćebuz.

POLSKO

Sjezd jedné větve Polského sokolstva se konal 6. 3. 2004 v Bydhošti, v jehož průběhu byla hodnocena tělocvičná a sportovní činnost za uplynulé období. Schválen termín příštího sletu a účast na XIV. sletu v Praze.

Zviazek Towarystw Gymnastycznch Sokol, hlásící se k odkazu Polského Sokola zal. r. 1867 ve Lvově, vydal obsáhlý Sborník o činnosti všeho polského Sokolstva v letech 2002-2004.

SLOVENSKO

Sokol Bratislava-Vinohrady potvrdil na výroční schůzi v dubnu 2005 starostu Antonína Pospíška i na další období.

2.-3. 4. 2005 uspořádala jednota Velkou cenu Slovenska v judu na 16. 4. 2005 Velkou cenu Slovenska v sokolské všestrannosti a sportovní gymnastice.

ČESKÁ REPUBLIKA

Česká obec sokolská obdržela na závěr roku 2004 Mezinárodní cenu Pierre de Coubertina za dlouholetou činnost přispívající k rozvoji sportu a umožňující sport všem, kdož se mu chtějí aktivně věnovat. Starosta ČOS br. Bernard ji převzal na mezinárodní konferenci v Athénách.

Přehlídka skladeb XIV. sletu se konala v prosinci 2004 v sokolovně na Královských Vinohradech.

V rámci oslav 80 let Tyršova domu byla 9. 3. 2005 uvedena do provozu tělocvična Tyršova domu, zničená povodní v srpnu 2002.

Expedice Kameny - sletová turistická akce výstupu na památné vrcholy - absolvovala již Triglav ve Slovinsku, Černig na býv. Podkarpatské Rusi, Kriváň na Slovensku, Říp a Čerchov Čechách.

Před 60 léty 29. 11. 1945 zemřel ve věku 42 let Jan Gajdoš ze Sokola Brno I, mistr světa v nářaďovém tělocviku, na následky věznění v koncentračních táborech.

Z věstníků a bulletinů zahraničních i domácích jednot a žup Vladimír Kašák

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012