Aktuální příspěvek k pochopení osobnosti Evropana dr. Edvarda Beneše

1-2 2006 Aktuality česky
obálka čísla

Život dr. Edvarda Beneše v první polovině dvacátého století byl silně spjat s českými, československými, evropskými a světovými dějinami. Z velké části to byly dějiny katastrofické. Snad proto je početná literatura k Benešově osobnosti a jeho místu v moderní historii často nemálo kontroverzní. Je to přirozené, neboť dramaticky konfliktní byly i samy dějiny jeho doby.

V bádání o Edvardu Benešovi bylo již mnohé učiněno a publikováno. Ne všechny části jeho činnosti však byly rovnoměrně či vůbec zpracovány. Na rozdíl od doposud již analyzovaného a často medializovaného působení našeho druhého prezidenta a dlouholetého ministra zahraničních věcí (mnichovská krize, uzavření spojenecké smlouvy se Sovětským svazem, prezidentské dekrety, odsun německého obyvatelstva, zápas o uchování limitované demokracie v obnoveném státě po roce 1945), statě publikované ve sborníku: Edvard Beneš. Československo. Evropa - usilují postihnout některé další oblasti Benešových aktivit. Publikace vznikla ve spolupráci s Institutem integrace ČR do evropské a světové ekonomiky VŠE v Praze, a autorsky se na ní podílela desítka odborníků pod redakčním vedením doc. PhDr. Z. Veselého, CSc. Část statí byla přednesena na pracovním semináři, který v květnu 2004 ke 120. výročí Benešova narození společně uspořádaly Středisko Mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v raze a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, a proto má práce dílem i referativní charakter.

První skupina příspěvků je věnována vztahům E. Beneše k předním osobnostem československého státu a politiky, konkrétně k T. G. Masarykovi (J. Opat), Janu Masarykovi (A. Seifert) a Karlu Kramářovi (J. Šauer), v nichž je zakomponován širší úhel pohledu nejen na Benešovu činnost, ale i na významné momenty dějin československého státu.

Autoři dalších statí (A. Ort, Z. Trávníčková, P. Ort, Z. Veselý, H. Vránová, K. Krátký) usilují postihnout detailněji doposud velmi málo akcentovanou, avšak neodmyslitelnou evropskou dimenzi Benešovy státnické a diplomatické činnosti. Zejména jeho pojetí a snahy o evropskou bezpečnost a jeho vztah k myšlenkám a projektům evropské spolupráce a integrace a v souvislosti s tím i snahy o zajištění odpovídající pozice Československa v komplikujících se vztazích Evropy bezprostředně po druhé světové válce. Zajímavý úhel pohledu poskytuje stať Z. Vacka věnovaná Benešově vztahu k masmédiím, konkrétně k rozhlasu. Závěrečnou část sborníku tvoří práce Z. Dubského rozebírající aktuální stav evropské bezpečnosti jako ústředního tématu předchozího, avšak nenaplněného Benešova úsilí.

V příloze je uveden užitečný a pečlivě sestavený výběr životopisných dat Ed. Beneše (1884-1948), doplněný řadou dobových černobílých fotografií.

Zdeněk Veselý a kolektiv: Edvard Beneš - Československo - Evropa Vydalo nakladatelství Professional Publishing, Praha 2005, 1. vyd. 164 stran

Bohumil Tesařík

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012