Morava – moje rodná země

11 2005 Ohlasy a názory česky
obálka čísla

Když jsem chodil do školy, velmi jsem se divil, že nás naši učitelé téměř nic neučili o Velké Moravě. Jenom po odchodu (útěku) z Československa v roce 1953, jsem nacházel historické zdroje, které mluvily o krátké, ale velmi pokročilé a významné historii Velké Moravy. Pouhých dvacet let po zrušení cyrilo-metodějské liturgie papežem Štěpánem VI. nezůstala na Moravě jediná stopa práce sv. bratří Cyrila a Metoděje. Během následujících století popel jejich práce byl roznesen po celé Evropě. K porozumění významu historie Velké Moravy musíme pečlivě shromažďovat tento popel a naučit se jej číst a odhalit jeho tajemství. Samotná existence Čechů a české civilizace je ve smrtelném nebezpečí, stejně jako byla před dvanácti stoletími před tím, než se staly součástí Velké Moravy. Jen porovnejme osud Čechů s osudem Lužických Srbů (Horních Sasů). Srbové-Sasové se nechali poněmčit; až do roku 1871 si uchovávali svoje práva a zvyky. Od té doby, co byli mečem sjednoceni s německým Pruskem, stěžují si, že jejich práva a zvyky jsou více a více omezovaná. S velkým smutkem vidím, že Češi jsou oslepeni vzájemnou závistí a žárlivosti a nevidí, co se kolem nich odehrává.

Hitler se hlásil ke Karlu Velikému (Charmagne) – Drites Reich – a prohlašoval, že jenom pokračuje v práci Charlemagne. Jakou tradici nám Hitler připomínal? Hitler vraždil a upaloval lidi, pálil knihy (žádná literární dokumentace Velké Moravy se nenalézá na Moravě), vyhlazoval městečka, například Lidice, Ležáky, atd. (žádné stopy moravského Velehradu).

Němci se poučili Mnichovem 1938. Se souhlasem Západních Demokracií Hitler si přisvojil Československo. Jenom když Hitler vojensky napadnul Polsko, Západ mu vyhlásil válku.

Jenom se souhlasem "Západních Demokracii", Dr. Kurt Pfeiffer textilní obchodník, pobytem v Cáchách, bývalý člen NSDAP (Nazional Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei) a pěti dalších nacistických organizací, v roce 1949 založil Fond Ceny Karla Velikého nebo Karlspreis-Stiftung, Charlemagne Prize Foundation. Dnes, mnohý prezident demokratického státu hrdě nosí ´Cenu Karla Velkého´ a pyšně prohlašuje "Sjednocování Mečem".

Evropská civilizace je založena na křesťanství a byla rozšiřovaná křeťanstvím. Hlavní apoštolové byli sv. Petr a sv. Pavel. Sv. Petr šel do Říma hlásat křesťanství, sv. Pavel přes Syrii, atd. do Řecka. Sv. Cyril a sv. Metoděj pokračovali v práci sv. Pavla.

Morava byla stále napadána vojsky východních Franků. Moravský kníže Rostislav žádal římského papeže, aby poslal na Moravu misionáře, znalce slovanského jazyka. Papež neodpovídal. Tedy kníže Rostislav se obrátil na byzantského císaře Michala III, aby poslal slovansky mluvící věrozvěsty na Moravu. On poslal sv. Cyrila a sv. Metoděje, Bratři přišli na Moravu v roce 863. Sv. Cyril byl biskupem.

Původní Bible byla psaná v řečtině. Žáci sv. Pavla používali sv. Bibli psanou v originálním jazyce - řečtině.

Sv. Cyril vytvořil staroslověnské písmo, hlaholici a začal s překladem sv. Bible a obřadných knih z řečtiny do staroslověnštiny. Na jejich cestě do Říma roku 863 sv. Cyril onemocněl, zůstal v Římě a vstoupil do kláštera kde zemřel 14. února 869. V roce 863 římský papež Hadrián II dal věrozvěstům povolení používat staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Sv. Metoděj se vrátil na Moravu sám. Křesťanská Morava stála v cestě franckým výbojům. Mnichové a kněží východních Franků si stále stěžovali římskému papeži a pomlouvali sv. Metoděje. Ten se musel obhajovat před papežem. Přesto, v roce 868 papež Mikuláš I opět schválil slovanskou liturgii. V roce 869 Bavoři zajali kníže Rostislava a umučili jej k smrti. Jeho nástupcem se stal kníže Svatopluk - nitranský.

Opět v roce 880 papež Jan VIII. schválil slovanskou liturgii. Navíc korunoval Svatopluka králem Velké Moravy, vysvětil jej a tím král Svatopluk byl pod ochranou papeže. Současně vysvětil sv. Metoděje arcibiskupem Moravy a Panonie, sídlem v Sirmium nad Savou (Sremska Mirtrovica) ve Slavonii.

Sv. Metoděj a jeho žáci dokončili překlad Písma svatého a bohoslužebných knih 26. října 884. Necelých šest měsíců poté, 6. dubna 885 Sv. Metoděj zemřel a byl pohřben na moravském Velehradě.

Několik měsíců po smrti sv. Metoděje, papež Štěpán VI. (V.) zakázal slovanskou liturgii. Žáci sv. Metoděje byli vyhnání z Velké Moravy a mnozí z nich byli zajati, mučeni a v roce 886 prodáni v Benátkách do otroctví. Římský papež Štěpán (V) VI. čelil hladomoru ve své državě, zaviněným suchem a kobylkami, a papežova pokladna byla prázdná, on se musel obrátit na bohatství své rodiny. On též pohlížel na východ na bohaté a prosperující země moravské. V roce 885 zakázal cyrilo-metodějskou liturgii a prohlásil žáky sv. Petra za heretiky. Dovolil latinským kněžím vraždit kněze liturgie cyrilo-metodějské. Mnoho kněží a vzdělaných Moravanů bylo prodáno v Benátkách do otroctví. Tyto zisky z prodejů ´uzdravily ´ papežovu pokladnici.

V roce 1095 v Clermontu, papež Urban II. vyhlásil "Svatou Válku – Bůh to Žádá (Deus lo volt)". Křesťanství vedlo "svatou válku" (Džihád) proti ´infidelům´. Němci vymáhali od církve požehnání k jejich ´Tahu na východ´ (Drang nach Osten). V roce 1147 církev dalo požehnání a slíbila stejná spiritualní zásluhy za válčení proti Slovanům jako za válčení proti Muslimským "infidelům".

Sv. Cyril a sv. Metoděj přivedli s sebou na Moravu vědce a vzdělané muže, kteří na Moravě založili Akademii (universitu) po vzoru Byzantské Akademie někdy v roce 863.

V roce 886 tito univerzitní učitelé museli opustit Moravu neboť byli pronásledováni východními Franky, a na pozvání bulharského cara Borise I. se po čase usadili v Ochridu, části Makedonie, která v té době byla pod nadvládou Bulharska. Mezi vyhnanci byl žák sv. Cyrila a sv. Metoděje – sv. Kliment, k němuž se po šestnácti letech připojil jiný žák sv. Cyrila a sv. Metoděje,- sv. Naum. Zde založili universitu, učiliště. Oni založili druhou Akademii v Preslave. Sv. Kliment spolu se sv. Naumem vypracovali zjednodušenou abecedu, kterou nazvali cyrilikou na poctu sv. Cyrila. V době Cyrila a Metoděje všichni Slované mluvili staroslověnštinou s velmi malými výchylkami.

Ve zkratce, žáci sv. Petra prohlásili žáky sv. Pavla za kacíře, pronásledovali je, mučili je a usmrtili je krutou smrtí. Hitler hlásal, že on pokračuje v práci Charlemagne, Karl der Grosse.

Založení univerzit v přehledu:

425 Konstantinopolis – císař Theodosius II založil první univerzitu západní civilizace

863 první universita na Moravě a střední Evropě

886 Ohrid - na pozvání bulharského cara Borise I vyhnaní učitelé z moravské univerzity založili tutéž akademii

988 al - Azhar univerzita v Káhiře

1088 Bologna

1150 Paříž

1167 Oxford

1348 Praha

1365 Vídeň – český král Karel IV,založil universitu

1465 Bratislava (Istropolitana)

Joseph Slovacek, Oregon, USA
(English translation later. J.S)

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012