Ceny Gratias agit 2004

7-8 2004 Ostatní česky
obálka čísla

Jako každoročně udělil ministr zahraničí ceny obětavým lidem, kteří šíří dobré jméno České republiky ve světě. Postupně je čtenářům blíže představíme. Nyní přinášíme seznam oceněných a slovo díků pani Olgy Schmalzried.

Paní Vilma Abelesová-Iggersová (Německo) – historička, která se dlouhodobě angažuje v oblasti česko-německého porozumění a vykonává rozsáhlou dobrovolnou práci v zájmu zlepšování česko-německo-židovských vztahů.

Pan Gerhard H. Bauer (Rakousko) – generální tajemník Rakouské společnosti pro evropskou politiku. Zasloužil se o objektivní prezentaci zaměřenou na vytvoření pozitivního pohledu rakouských občanů na rozšíření EU o sousední země a problematická témata v česko-rakouských vztazích, tzv. Benešovy dekrety a jadernou elektrárnu Temelín.

Pan Vladimír M. Kabeš (USA) – krajanský aktivista. Dlouholetý pracovník v oblasti lidských práv a v česko-amerických organizacích, který vytrvale a účinně prosazuje zájmy ČR v USA i jinde ve světě a mimořádně se zasloužil o rozvoj česko-amerických vztahů.

Pan Ferdinand Knobloch a paní Jiřina Knoblochová (Kanada) – manželé Knoblochovi představují nejvýznamnější osobnosti české psychiatrie poválečného období; svojí činností mimořádně přispěli české a světové psychiatrii a zásadním způsobem zviditelnili českou vědu v zahraničí.

Pan Riad Kudsi (Spojené arabské emiráty) – je dlouholetým propagátorem české hudební kultury v arabských emirátech, organizátorem koncertů české hudby a benefičních koncertů určených k financování oprav Národního divadla a Rudolfina po povodních v roce 2002.

Pan Antonín J.Liehm (Francie) – neúnavný propagátor české kultury, jedno z velkých jmen českého exilu ve Francii. Pan Liehm je trvalým propagátorem ČR i jejím jemným a náročným kritikem, vystupuje na přednáškách, kolokviích a diskusích týkajících se české kultury a politiky.

Pan František Listopad (Portugalsko) – význačný básník, prozaik, esejista, divadelní a televizní režisér, propagátor české literatury a kultury v zahraničí, pokládaný za znalce středoevropského myšlení a tvorby. Neocenitelný přínos F. Listopada spočívá jak v kvalitě jeho tvorby, tak v neúnavné organizátorské a překladatelské práci.

Pan Robert Burton Pynsent (Velká Británie) – bohemista evropského formátu, univerzitní profesor, překladatel děl české literatury, významný publicista a propagátor české kultury v zahraničí. Má velkou zásluhu na zachování vysokého standardu a dynamiky českých studií ve Velké Británii.

Paní Dubravka Sesarová (Chorvatsko) – nejvýznamnější a nejaktivnější chorvatská bohemistka, filoložka a překladatelka. Od roku 1976 přednáší na Záhřebské univerzitě češtinu. Vedle komparatistické slavistické vědecké práce se zabývá i překládáním z české literatury a spolupracuje při tvorbě učebnic a slovníků. Svou profesionální, mnohaletou a vysoce kvalitní prací na poli šíření českého jazyka a literatury přispívá podstatně k propagaci ČR v Chorvatsku.

Paní Alexandra Šapovalová (Mexiko) – pedagožka, dlouhodobě a vynikajícím způsobem přispívá k prezentaci ČR ve Spojených státech mexických, zasloužila se o rozvoj vzájemných česko-mexických vztahů v oblasti politiky, vědy a školství.

Pan Miroslav Turek (USA) – významný humanitární a odbojový pracovník, dlouholetý neúnavný propagátor České republiky a české kultury ve Spojených státech amerických a ve světě, mj. též vynikající pracovník československé zahraniční služby.

Paní Monika Zgustová (Španělsko) – nejvýznamnější a nejaktivnější překladatelka a vydavatelka děl českých autorů ve Španělsku a propagátorka české kultury. Vydala přes třicet překladů knih českých autorů a je klíčovou osobností, která představuje českou literaturu 20. století španělským čtenářům.

Československý klub TGM v Bulharsku – jeden z nejstarších krajanských spolků v jihovýchodní Evropě, založený v r. 1892 jako spolek „Čech". Československý klub se po celou dobu své existence zvlášť pronikavým způsobem zasazuje o zviditelňování a propagování České republiky při uskutečňování kulturních, vzdělávacích, sportovních a dalších projektů. Má nezastupitelnou úlohu při udržování českého povědomí, tradic a jazyka v cizím prostředí.

Československý ústav zahraniční – podporuje krajanské spolky v zahraničí, realizuje projekty zaměřené na zkvalitňování výuky češtiny v krajanských komunitách, podporuje kulturní, vzdělávací a společenské aktivity krajanských spolků.

Krajanský spolek „Beseda volnost" v Belgii – je jedním z nejstarších krajanských spolků v Evropě, v letošním roce oslavil 100. výročí svého trvání. Udělením ceny se připomíná pomoc a aktivní přístup, s jakým spolek vždy reagoval na aktuální situaci v ČR – např. sbírkami při povodních v letech 1997 a 2002.

V minulosti spolek zorganizoval sbírku na výstavbu nových Lidic (v roce 1947) v 90. letech podpořil zásilkou léků onkologické oddělení FN Motol.

Vydavatelem Českého dialogu je Mezinárodní český klub

Informace o webu

jeja.cz 2012